💖എന്നിൽ നിന്ന് അവളിലേക്ക്…..നിന്നിലൂടെ💖 [കിരൺ ബഗീര]

💖എന്നിൽ നിന്ന് അവളിലേക്ക്…..നിന്നിലൂടെ💖  *ഭാഗം 1* Ennil Ninnu Avalilekku
Ninniloode | Author : Kiran Bagheera   സുഹൃത്തുക്കളേ,കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി
കമ്പിക്കഥ വായന ഉണ്ടെങ്കിലും എഴുത്തിൽ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭം ആണിത്…ഞാൻ പറയാൻ
പോകുന്നത്, എന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച രതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട്
ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ ഭാവനകളിലെ ലൈംഗികതയോ ആണ്… യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ ഏടുകൾ കീറി
എടുത്ത് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കമ്പി കുറവായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ
ഭാഗത്തിൽ…ക്ഷമിക്കുക. കഥകൾക്കുള്ളിൽ […]

Continue reading

💖എന്നിൽ നിന്ന് അവളിലേക്ക്…..നിന്നിലൂടെ💖 [കിരൺ ബഗീര]

💖എന്നിൽ നിന്ന് അവളിലേക്ക്…..നിന്നിലൂടെ💖  *ഭാഗം 1* Ennil Ninnu Avalilekku Ninniloode | Author : Kiran Bagheera   സുഹൃത്തുക്കളേ,കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി കമ്പിക്കഥ വായന ഉണ്ടെങ്കിലും എഴുത്തിൽ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭം ആണിത്…ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, എന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച രതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ ഭാവനകളിലെ ലൈംഗികതയോ ആണ്… യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ ഏടുകൾ കീറി എടുത്ത് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കമ്പി കുറവായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഭാഗത്തിൽ…ക്ഷമിക്കുക. കഥകൾക്കുള്ളിൽ […]

Continue reading

💖എന്നിൽ നിന്ന് അവളിലേക്ക്…..നിന്നിലൂടെ💖 [കിരൺ ബഗീര]

💖എന്നിൽ നിന്ന് അവളിലേക്ക്…..നിന്നിലൂടെ💖  *ഭാഗം 1* Ennil Ninnu Avalilekku Ninniloode | Author : Kiran Bagheera   സുഹൃത്തുക്കളേ,കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി കമ്പിക്കഥ വായന ഉണ്ടെങ്കിലും എഴുത്തിൽ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭം ആണിത്…ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, എന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച രതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ ഭാവനകളിലെ ലൈംഗികതയോ ആണ്… യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ ഏടുകൾ കീറി എടുത്ത് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കമ്പി കുറവായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഭാഗത്തിൽ…ക്ഷമിക്കുക. കഥകൾക്കുള്ളിൽ […]

Continue reading

ഓപ്പറേഷൻ ഫൂൽഗാവ് (പുറപ്പാട് )

ഓപ്പറേഷൻ ഫൂൽഗാവ് (പുറപ്പാട് ) OPERATION FOOLGAV BY GAYATHRY 1. പുറപ്പാട്   knWpknsâ NphrSn ssNNÄ Ssâ SpX]n`qsX Cjªp fpNant`¡p Wo§p¶Sv sKÊn A_nªp. bp_¯p C^p«v bXÀ¶p Njnªn^p¶p fqX fªnsW No_n fp_n¨psNm*v S§apsX Ko¸v AXnkm^t¯¡p Wo§p¶Sv tWm¡n]n^n¡pN]m]n^p¶p AkÄ. Wm]À hmdnsâ NmÀ Ct¸mÄ Nm\mWnà ASv Np_¨p tkP¯n tbm]n¡m\pw. ASn hmdpw, b©mdn¡m^n bqWw Nu_pw AkapsX Nhn³ F¶v b_ªp WX¡p¶ ^¯³ […]

Continue reading

ഓപ്പറേഷൻ ഫൂൽഗാവ് (പുറപ്പാട് )

ഓപ്പറേഷൻ ഫൂൽഗാവ് (പുറപ്പാട് ) OPERATION FOOLGAV BY GAYATHRY 1. പുറപ്പാട്  
knWpknsâ NphrSn ssNNÄ Ssâ SpX]n`qsX Cjªp fpNant`¡p Wo§p¶Sv sKÊn A_nªp. bp_¯p
C^p«v bXÀ¶p Njnªn^p¶p fqX fªnsW No_n fp_n¨psNm*v S§apsX Ko¸v AXnkm^t¯¡p Wo§p¶Sv
tWm¡n]n^n¡pN]m]n^p¶p AkÄ. Wm]À hmdnsâ NmÀ Ct¸mÄ Nm\mWnà ASv Np_¨p tkP¯nÂ
tbm]n¡m\pw. ASn hmdpw, b©mdn¡m^n bqWw Nu_pw AkapsX Nhn³ F¶v b_ªp WX¡p¶ ^¯³ […]

Continue reading

കൂട്ട്കൃഷി 1

കൂട്ട്കൃഷി 1 KoottuKrishi Part 1 bY Gayathri Based on true event ‘പ്ഫാ…പന്ന
കഴുവേറീടെ മോനെ പോയി നിന്റമ്മയോടു ചോദിക്കേടാ’ പാവാട മുലയ്ക്ക് മുകളിൽ
കയറ്റിയുടുത്തു, പുഴയുടെ കരയിലുള്ള കല്ലിൽ കാൽ കയറ്റി വെച്ച് മറിയാമ്മ അലറി.
പെട്ടന്നുള്ള മറിയാമ്മ ചേട്ടത്തിയുടെ പ്രതികരണം ആന്റപ്പന്റെ മനസ്സിൽ നാനൂറു
കെവിയുടെ ഷോക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ആരോ കൊടുത്ത ഒരു വിൽസും വലിച്ചു, ഒഴിഞ്ഞ
കല്ലിലിരുന്നു തന്നോട് കൊച്ചുകാര്യവും പറഞ്ഞിരുന്ന ആന്റപ്പൻ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം
ചോദിച്ചത് മറിയാമ്മക്കും ഒരു […]

Continue reading

കൂട്ട്കൃഷി 1

കൂട്ട്കൃഷി 1 KoottuKrishi Part 1 bY Gayathri Based on true event ‘പ്ഫാ…പന്ന കഴുവേറീടെ മോനെ പോയി നിന്റമ്മയോടു ചോദിക്കേടാ’ പാവാട മുലയ്ക്ക് മുകളിൽ കയറ്റിയുടുത്തു, പുഴയുടെ കരയിലുള്ള കല്ലിൽ കാൽ കയറ്റി വെച്ച് മറിയാമ്മ അലറി. പെട്ടന്നുള്ള മറിയാമ്മ ചേട്ടത്തിയുടെ പ്രതികരണം ആന്റപ്പന്റെ മനസ്സിൽ നാനൂറു കെവിയുടെ ഷോക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ആരോ കൊടുത്ത ഒരു വിൽസും വലിച്ചു, ഒഴിഞ്ഞ കല്ലിലിരുന്നു തന്നോട് കൊച്ചുകാര്യവും പറഞ്ഞിരുന്ന ആന്റപ്പൻ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് മറിയാമ്മക്കും ഒരു […]

Continue reading