ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ [തൊമ്മിച്ചൻ കമ്പി]

ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ (തൊമ്മിച്ചൻ കമ്പി) English Teacher bY Thommichan Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv Mm³ b¯mw ¢mhn bYn¡pt¼mÄ Fsâ Cw¥ogv Xo¨s_ b®n] NT]m\v. Fsâ tb^v gmKn Mm³ At¶ Wà D]^fm]n^p¶p 5 AXn 8 C©v. ¢mhns` D]^w NqXn] Np«n MmWm]n^p¶p. Nm\m³ Bkt_Kv `p¡m]n^ps¶¦n`pw sf`nªv Wà H¯ l^o^fm]n^p¶p. Mm³ F¶pw 50 bpg Abv FXp¯ns« ^mkns` tks_´p sI¿pfm]n^ns¶mÅp. A§sW b¯mw […]

Continue reading