കള്ളനും കാമുകനും പിന്നെ മോനും 1 [നിതംബരാജ്]

കള്ളനും കാമുകനും പിന്നെ മോനും 1 Kallanum Kaamukiyum Pinne Monum Part 1 | Author : Nithambaraj ഗ്രൂപ്പ് സെക്സ്, ഫെറ്റിഷം,വീട്ടമ്മ,ഇൻസെക്സ്, വീട്ടമ്മ രതി അനുഭവങ്ങൾ   ഞാൻ റഷീദ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്. ഇന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ചില പണ്ണലുകളെ പറ്റിയാണ് ഈ കഥ. ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 38 വയസ്സിനുള്ളിൽ കള്ളനും കാമുകനും മകനുമൊക്കെ പണ്ണിയതാനെന്നെ. ഒരാണിന്റെ സുഖം മാത്രം പോരാ പെണ്ണിനെന്നാണ് എന്റെ അനുഭവത്തീന്ന് ഇക്ക് പറയാനുള്ളത്. പല ആണുങ്ങൾടെ സുഖം […]

Continue reading