കുഞ്ഞമ്മയുമായി 2 [Beeman]

കുഞ്ഞമ്മയുമായി 2 Kunjammayumaayi Part 2 | Author : Beeman [ Previous Part ]  
ഇതിലും പല ആഭാകതകൾ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം… പലതെറ്റും ഉണ്ടാവും എന്നാലും മനസിലുള്ള കത
ഇവിടെ എഴുതി ഇടണം എന്നു തോന്നി അതുകൊണ്ട് എഴുതിയതാ…… എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടന്ന്
വീട്ടിൽ എത്താനുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു…… കാരണം ഞൻ ആശിച്ചത് നേടി….. ആരെയും പേടിക്കാതെ
ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയായ കുഞ്ഞമ്മയെ കളിക്കാം…. കൊച്ചാപ്പാന്റെ ന് ശല്യം
ഞങ്ങള്ക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. […]

Continue reading

കുഞ്ഞമ്മയുമായി 2 [Beeman]

കുഞ്ഞമ്മയുമായി 2 Kunjammayumaayi Part 2 | Author : Beeman [ Previous Part ]   ഇതിലും പല ആഭാകതകൾ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം… പലതെറ്റും ഉണ്ടാവും എന്നാലും മനസിലുള്ള കത ഇവിടെ എഴുതി ഇടണം എന്നു തോന്നി അതുകൊണ്ട് എഴുതിയതാ…… എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടന്ന് വീട്ടിൽ എത്താനുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു…… കാരണം ഞൻ ആശിച്ചത് നേടി….. ആരെയും പേടിക്കാതെ ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയായ കുഞ്ഞമ്മയെ കളിക്കാം…. കൊച്ചാപ്പാന്റെ ന് ശല്യം ഞങ്ങള്ക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. […]

Continue reading

അമ്മായി എന്റെ റാണി 5 [Ringmaster]

അമ്മായി എന്റെ റാണി 5 Ammayi ente Rani Part 5 | By Ringmaster | Previous Part   
  ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങൾ കിടക്കാനുള്ള പരുപാടിയിൽ ആയി. താഴെ അമ്മായിയുടെ മുറിയിൽ
ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഞാനും ആതിരയും കട്ടിലിൽ കിടന്നു. ഞ്യാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു
അമ്മയും അമ്മായിയും തറയിൽ കിടന്നാൽ രാത്രിയിൽ ഇവളെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ
കിട്ടും. അങ്ങനെ ഞ്യാൻ ആ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. ആതിര അവൾ പഴയ […]

Continue reading

അമ്മായി എന്റെ റാണി 5 [Ringmaster]

അമ്മായി എന്റെ റാണി 5 Ammayi ente Rani Part 5 | By Ringmaster | Previous Part      ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങൾ കിടക്കാനുള്ള പരുപാടിയിൽ ആയി. താഴെ അമ്മായിയുടെ മുറിയിൽ ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഞാനും ആതിരയും കട്ടിലിൽ കിടന്നു. ഞ്യാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു അമ്മയും അമ്മായിയും തറയിൽ കിടന്നാൽ രാത്രിയിൽ ഇവളെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഞ്യാൻ ആ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. ആതിര അവൾ പഴയ […]

Continue reading

അമ്മായി എന്റെ റാണി 4 [Ringmaster]

അമ്മായി എന്റെ റാണി 4 Ammayi ente Rani Part 4 | By Ringmaster | Previous Part   
ചില തിരക്കുകൾ കാരണം ആണ് നാലാം പാർട്ട്‌ വൈക്കിയത്, അതുപോലെ ഈ പാർട്ട്‌ൽ കളി
കുറവാണ്  അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ക്ഷേമ ചോദിക്കുന്നു. ഉടന്നെ അടുത്ത പാർട്ട്‌
വരുന്നതാണ്. കളി കുറവാണെന് കരുതി സപ്പോർട്ട് കുറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്
ഉണ്ടാകില്ലേ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളു. കഥയിലേക് അങ്ങനെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ്
ഞ്യാൻ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുക്കളയിൽ […]

Continue reading

അമ്മായി എന്റെ റാണി 4 [Ringmaster]

അമ്മായി എന്റെ റാണി 4 Ammayi ente Rani Part 4 | By Ringmaster | Previous Part    ചില തിരക്കുകൾ കാരണം ആണ് നാലാം പാർട്ട്‌ വൈക്കിയത്, അതുപോലെ ഈ പാർട്ട്‌ൽ കളി കുറവാണ്  അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ക്ഷേമ ചോദിക്കുന്നു. ഉടന്നെ അടുത്ത പാർട്ട്‌ വരുന്നതാണ്. കളി കുറവാണെന് കരുതി സപ്പോർട്ട് കുറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകില്ലേ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളു. കഥയിലേക് അങ്ങനെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞ്യാൻ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുക്കളയിൽ […]

Continue reading

അമ്മായി എന്റെ റാണി 3 [Ringmaster]

അമ്മായി എന്റെ റാണി 3 Ammayi ente Rani Part 3 | By Ringmaster | Previous Part 
കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ടിനു എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇനിയും കൂടുതൽ
സപ്പോർട്ട് ഞ്യാൻ പ്രേതിഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇനി കഥയിലേക് “ഇന്നലെ നല്ലവണ്ണം
സുഗിച്ചോ “ ഫോണില്ലേ മെസ്സേജ് കണ്ടു ഞാൻ ഞെട്ടി. അത് എന്റെ അനിയത്തി ആയിരുന്നു.
അപ്പൊ അവൾ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞ്യാൻ തിരിച്ചു അവൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, നീ എന്താ
ഇ പറയുന്നത്. […]

Continue reading

അമ്മായി എന്റെ റാണി 3 [Ringmaster]

അമ്മായി എന്റെ റാണി 3 Ammayi ente Rani Part 3 | By Ringmaster | Previous Part  കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ടിനു എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇനിയും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ഞ്യാൻ പ്രേതിഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇനി കഥയിലേക് “ഇന്നലെ നല്ലവണ്ണം സുഗിച്ചോ “ ഫോണില്ലേ മെസ്സേജ് കണ്ടു ഞാൻ ഞെട്ടി. അത് എന്റെ അനിയത്തി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവൾ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞ്യാൻ തിരിച്ചു അവൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, നീ എന്താ ഇ പറയുന്നത്. […]

Continue reading

അമ്മായി എന്റെ റാണി 2 [Ringmaster]

അമ്മായി എന്റെ റാണി 2 Ammayi ente Rani Part 2 | By Ringmaster | Previous Part   
നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുകൾക്കു നന്ദി. ഇനിയും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടുകൾ ഞ്യാൻ
പ്രേതിഷിക്കുന്നു.ലൈക്‌ ബട്ടൺ അടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു സപ്പോർട്ട് അറിക്കുക. നിങ്ങളുടെ
സപ്പോർട്ട് ആണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ ഉള്ള പ്രെജോദനം. ഇതു ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറി ആണ് അത്
ഞ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളോടു അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടന്ന് കളിയില്ലേക്ക്
കടക്കാത്തത്. അതിനു ഞാൻ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ […]

Continue reading

അമ്മായി എന്റെ റാണി 2 [Ringmaster]

അമ്മായി എന്റെ റാണി 2 Ammayi ente Rani Part 2 | By Ringmaster | Previous Part    നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുകൾക്കു നന്ദി. ഇനിയും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടുകൾ ഞ്യാൻ പ്രേതിഷിക്കുന്നു.ലൈക്‌ ബട്ടൺ അടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു സപ്പോർട്ട് അറിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ ഉള്ള പ്രെജോദനം. ഇതു ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറി ആണ് അത് ഞ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളോടു അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടന്ന് കളിയില്ലേക്ക് കടക്കാത്തത്. അതിനു ഞാൻ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ […]

Continue reading