ആർക്കിടെക്റ്റ് 5 [പാലാരിവട്ടം സജു]

ആർക്കിടെക്റ്റ് 5 Architect Part 5 bY Palarivattom Saju | Previous Part Np_¨p
fp³tb hnfnwPv bqanWv hfob¯p dn¡nWn]n N* B hv{So]m]n^p¶p ASv. fmN-vhn tbm`s¯ H^p
s{ZÊpw C«psNm*m\v k¶n^n¡p¶Sv. ASm\v– b¸m]psX bpSn] em^ys]¶p FWn¡v fWÊn`m]n. b¸m
tZmÀ AX¨p Aks^ FWn¡v b^nI]s¸Xp¯n. “”””tfmsW..CSm\v Wn³s_ f½n.” “”””im]v” F¶v
b_ªp AkÀ FWn¡v ssN Wo«n.. Mm³ ssN sNmXp¯p. AkÀ C«n^p¶ fmN-vhn tbm`s¯ s{ZÊn […]

Continue reading

ആർക്കിടെക്റ്റ് 5 [പാലാരിവട്ടം സജു]

ആർക്കിടെക്റ്റ് 5 Architect Part 5 bY Palarivattom Saju | Previous Part Np_¨p fp³tb hnfnwPv bqanWv hfob¯p dn¡nWn]n N* B hv{So]m]n^p¶p ASv. fmN-vhn tbm`s¯ H^p s{ZÊpw C«psNm*m\v k¶n^n¡p¶Sv. ASm\v– b¸m]psX bpSn] em^ys]¶p FWn¡v fWÊn`m]n. b¸m tZmÀ AX¨p Aks^ FWn¡v b^nI]s¸Xp¯n. “”””tfmsW..CSm\v Wn³s_ f½n.” “”””im]v” F¶v b_ªp AkÀ FWn¡v ssN Wo«n.. Mm³ ssN sNmXp¯p. AkÀ C«n^p¶ fmN-vhn tbm`s¯ s{ZÊn […]

Continue reading

ആർക്കിടെക്റ്റു 4 [പാലാരിവട്ടം സജു]

ആർക്കിടെക്റ്റ് 4 Architect Part 4 bY Palarivattom Saju | Previous Part Np_¨p Njnªt¸mÄ sNm¨¸³ k¶p. Mm³ At§m«v– tbm]nÃ. _oW B³_n Fs´ms¡t]m b_ªp f½nt]]pw sNm¨¸tW]pw Nan]m¡p¶p. f½n Ft´m tN«v D¨¯n In^n¡p¶p. F¶n«v sNm©ns¡m*v hwhm^n¡p¶p. ASv tN«psNm*v Mm³ At§m«v– sI¶p. “”””Jo tbm _oW, FWn¡v CWn {bhkn¡msWm¶pw k¿” “”””ASv Wo fm{Sw A§p So^pfmWn¨m fSnt]m doW? Np^n]¨m]³ NqXn b_]s«” “”””AsSms¡ doW]v¡v […]

Continue reading

ആർക്കിടെക്റ്റു 4 [പാലാരിവട്ടം സജു]

ആർക്കിടെക്റ്റ് 4 Architect Part 4 bY Palarivattom Saju | Previous Part Np_¨p
Njnªt¸mÄ sNm¨¸³ k¶p. Mm³ At§m«v– tbm]nÃ. _oW B³_n Fs´ms¡t]m b_ªp f½nt]]pw
sNm¨¸tW]pw Nan]m¡p¶p. f½n Ft´m tN«v D¨¯n In^n¡p¶p. F¶n«v sNm©ns¡m*v hwhm^n¡p¶p.
ASv tN«psNm*v Mm³ At§m«v– sI¶p. “”””Jo tbm _oW, FWn¡v CWn {bhkn¡msWm¶pw k¿”
“”””ASv Wo fm{Sw A§p So^pfmWn¨m fSnt]m doW? Np^n]¨m]³ NqXn b_]s«” “”””AsSms¡
doW]v¡v […]

Continue reading

ആർക്കിടെക്റ്റ് 3 [പാലാരിവട്ടം സജു]

ആർക്കിടെക്റ്റ് 3 Architect Part 3 bY Palarivattom Saju | Previous Part f½n]psX
fpNan NnX¶ A¿mÄ f½n]psX fp`NÄ fm_n fm_n NpXn¡m³ SpX§n. f½n hpOw sNm*v S`
A§n«pfnt§m«pw Sn^n¡p¶p*v. f½n ^*p ssNsNm*pw A¿mapsX bn³ Njp¯n`qsX Ipän
bnXn¨n^n¡p¶p. Nps_tW^w fp` NpXn¨n«v A¿mÄ f½n]psX ssNNÂ bnXn¨p fpNant`¡v sk¨n«v
Ng¯n fpOfÀ¯n. f½n hpOw sNm*v bpa]pN]m\v. ASnWp tlgw tWs^ fpNant`¡v sI¶v f½n]psX
[…]

Continue reading

ആർക്കിടെക്റ്റ് 3 [പാലാരിവട്ടം സജു]

ആർക്കിടെക്റ്റ് 3 Architect Part 3 bY Palarivattom Saju | Previous Part f½n]psX fpNan NnX¶ A¿mÄ f½n]psX fp`NÄ fm_n fm_n NpXn¡m³ SpX§n. f½n hpOw sNm*v S` A§n«pfnt§m«pw Sn^n¡p¶p*v. f½n ^*p ssNsNm*pw A¿mapsX bn³ Njp¯n`qsX Ipän bnXn¨n^n¡p¶p. Nps_tW^w fp` NpXn¨n«v A¿mÄ f½n]psX ssNN bnXn¨p fpNant`¡v sk¨n«v Ng¯n fpOfÀ¯n. f½n hpOw sNm*v bpa]pN]m\v. ASnWp tlgw tWs^ fpNant`¡v sI¶v f½n]psX […]

Continue reading

ആർക്കിടെക്റ്റ് 2 [പാലാരിവട്ടം സജു]

ആർക്കിടെക്റ്റ് 2 Architect Part 2 bY Palarivattom Saju | Previous Part   അത്
കേട്ടതും ഞാന്‍ തിരിഞ്ഞു നടന്നു… അപ്പോള്‍ മമ്മി എന്നെ പുറകില്‍ നിന്നും വിളിച്ചു.
ഞാന്‍ തിരിഞ്ഞു മമ്മിക്കു അഭിമുഖമായി നിന്നു. ഇത്രയും ചെറിയ ഷോര്‍ട്ട്സ് മമ്മി
ഇട്ടുകൊണ്ട്‌ എന്‍റെ മുന്നില്‍ ആദ്യമായിട്ടാണ് നില്‍ക്കുന്നത്. ഇറുകിയ ടി
ഷര്‍ട്ടില്‍ വലിയ മുലകള്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തള്ളി നില്‍ക്കുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോള്‍
നോക്കാതിരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്‍റെ നെഞ്ച് പടപട എന്നിടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. “മോന്
[…]

Continue reading

ആർക്കിടെക്റ്റ് 2 [പാലാരിവട്ടം സജു]

ആർക്കിടെക്റ്റ് 2 Architect Part 2 bY Palarivattom Saju | Previous Part   അത് കേട്ടതും ഞാന്‍ തിരിഞ്ഞു നടന്നു… അപ്പോള്‍ മമ്മി എന്നെ പുറകില്‍ നിന്നും വിളിച്ചു. ഞാന്‍ തിരിഞ്ഞു മമ്മിക്കു അഭിമുഖമായി നിന്നു. ഇത്രയും ചെറിയ ഷോര്‍ട്ട്സ് മമ്മി ഇട്ടുകൊണ്ട്‌ എന്‍റെ മുന്നില്‍ ആദ്യമായിട്ടാണ് നില്‍ക്കുന്നത്. ഇറുകിയ ടി ഷര്‍ട്ടില്‍ വലിയ മുലകള്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തള്ളി നില്‍ക്കുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോള്‍ നോക്കാതിരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്‍റെ നെഞ്ച് പടപട എന്നിടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. “മോന് […]

Continue reading

ആർക്കിടെക്റ്റ് [പാലാരിവട്ടം സജു]

ആർക്കിടെക്റ്റ് Architect Part 1bY Palarivattom Saju പ്ലസ്‌ ടു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു ഷാർജയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ദില്ലിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഷാർജയിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ പിരിഞ്ഞതിൽ വലിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജിഡി ഗോയെങ്ക സ്കൂളിന്റെ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ അതിലേറെ വിഷമം. അടുപ്പമുള്ളവരെ പിരിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം താങ്ങാനാവാത്തതാണ്‌. അതു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. സിനി മാത്യുവുമായിട്ട് അടുക്കണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു. ഇന്നലെ മമ്മി വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നു തിരിച്ചു വരുമെന്നു ചോദിച്ചു. എന്‍റെ […]

Continue reading

ആർക്കിടെക്റ്റ് [പാലാരിവട്ടം സജു]

ആർക്കിടെക്റ്റ് Architect Part 1bY Palarivattom Saju പ്ലസ്‌ ടു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ
തിരിച്ചു ഷാർജയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ദില്ലിയിൽ വന്ന സമയത്ത്
ഷാർജയിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ പിരിഞ്ഞതിൽ വലിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജിഡി ഗോയെങ്ക
സ്കൂളിന്റെ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ അതിലേറെ വിഷമം. അടുപ്പമുള്ളവരെ പിരിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന
വിഷമം താങ്ങാനാവാത്തതാണ്‌. അതു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. സിനി
മാത്യുവുമായിട്ട് അടുക്കണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു. ഇന്നലെ മമ്മി
വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നു തിരിച്ചു വരുമെന്നു ചോദിച്ചു. എന്‍റെ […]

Continue reading