സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവീതതിലെ മാറ്റങ്ങൾ 31 [ബിനു] [ഫാൻ വേർഷൻ]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവീതതിലെ മാറ്റങ്ങൾ 31 Swathiyude Pavithra Jeevithathile
Mattangal Fan Version | Author : Binu   കമ്പിക്കുട്ടനിൽ വന്ന ഒരു കഥയുടെ
ക്ലൈമാക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ചേച്ചി എഴുതി എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചുതന്ന ഇരട്ട
ക്ലൈമാക്സ് ആണിത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന് കാരണം ഉണ്ട് ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ഇളയ മകൾക്ക്
രണ്ടുവയസ്സുള്ളപ്പോൾ തെങ്ങിൽ നിന്നും വീണ് അരക്ക് താഴോട്ട് തളർന്നു പിന്നെ
വീട്ടുജോലിക്ക് കൊചിയിൽ എത്തിയ ചേച്ചി രണ്ടു പെൺമക്കളെ വളർത്തിയത് ശരീരം വിറ്റാണ്
[…]

Continue reading

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവീതതിലെ മാറ്റങ്ങൾ 31 [ബിനു] [ഫാൻ വേർഷൻ]

സ്വാതിയുടെ പതിവ്രത ജീവീതതിലെ മാറ്റങ്ങൾ 31 Swathiyude Pavithra Jeevithathile Mattangal Fan Version | Author : Binu   കമ്പിക്കുട്ടനിൽ വന്ന ഒരു കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ചേച്ചി എഴുതി എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചുതന്ന ഇരട്ട ക്ലൈമാക്സ് ആണിത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന് കാരണം ഉണ്ട് ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ഇളയ മകൾക്ക് രണ്ടുവയസ്സുള്ളപ്പോൾ തെങ്ങിൽ നിന്നും വീണ് അരക്ക് താഴോട്ട് തളർന്നു പിന്നെ വീട്ടുജോലിക്ക് കൊചിയിൽ എത്തിയ ചേച്ചി രണ്ടു പെൺമക്കളെ വളർത്തിയത് ശരീരം വിറ്റാണ് […]

Continue reading