ഹരിയും അവന്റെ ദേവതയും 01 [ കാലു നക്കി]

ഹരിയും അവന്റെ ദേവതയും 01 Hariyum Avante Devathayum Part 1 | Author : Kaalu Nakki ഇത് തികച്ചും ഒരു നിഷിദ്ധ സംഗമ ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് സ്റ്റോറി ആണ്… താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ദയവായി വായിക്കാണം എന്നില്ല… 😇.. ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 👠👠👣💦ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു കുടുംബം ഈ കഥ […]

Continue reading

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 11 [കാലുനക്കി]

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ്  11 Author : KAALU NAKKI | PREVIOUS ഇത് തികച്ചും ഒരു നിഷിദ്ധ സംഗമ ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് സ്റ്റോറി ആണ്… താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ദയവായി വായിക്കാണം എന്നില്ല… 😇.. ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 👠👠👣💦ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…. കഥയുടെ ആദ്യ 10 ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ “ഫീറ്റ് ഫെറ്റിഷ് ” എന്ന് സേർച്ച്‌ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ്… നീതു വശ്യമായി തന്റെ തിളങ്ങുന്ന ഗോൾഡൻ ഹീൽസ് ഇട്ട വെണ്ണ കാലുകൾ കൊണ്ട് വിച്ചുവിനെ മാടി വിളിച്ചു…… […]

Continue reading

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 10 [കാലുനക്കി]

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ്  10 Author : KAALU NAKKI | PREVIOUS   സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഞാനും അമ്മയും ന്റെ പെങ്ങന്മാരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇത് തികച്ചും ഒരു നിഷിദ്ധ സംഗമ ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് സ്റ്റോറി ആണ്… താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ദയവായി വായിക്കാണം എന്നില്ല… 😇.. ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 👠👠👣💦ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…. കഥയുടെ ആദ്യ 9 ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ “ഫീറ്റ് ഫെറ്റിഷ് ” എന്ന് സേർച്ച്‌ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ […]

Continue reading

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് 9 [കാലുനക്കി]

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ്  9 Author : KAALU NAKKI | PREVIOUS സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഞാനും അമ്മയും ന്റെ പെങ്ങന്മാരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് 😇.. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…. കഥയുടെ ആദ്യ 8 ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ “ഫീറ്റ് ഫെറ്റിഷ് ” എന്ന് സേർച്ച്‌ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ്… മനീഷ മെല്ലെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു കിടന്നു നീണ്ട കളിയുടെ ക്ഷീണം കാരണം അവൾ പതിയെ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി….. ഹരി മാനിഷായുടെ കാൽ വിരലുകൾ പതിയെ […]

Continue reading