കാതര 2 [നമിത പ്രമോദ്]

കാതര 2 Kaathra Part 2 | Author : Namitha Pramod [ Previous Part ]   പിറ്റേന്ന്
മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തിയ കാതര തന്റെ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയും ആയ അമലുനോട്
തങ്ങളുടെ വീക്കെൻഡ് ഫാന്റസി മുഴുവൻ വിവരിച്ചു..   കാതര ബോബിയെ തറയിൽ മലർത്തി
കിടത്തി ഹ്യൂമൻ ടോയ്ലറ്റ് ആക്കിയത് കേട്ടപ്പോ അമലുവിന്റെ കണ്ണ് തള്ളി..   എടി
വെടിച്ചി.. നീ ആള് കൊല്ലാവല്ലോ..   ഹഹ ഹഹ.. അവർ പരസ്പരം ചിരിച്ചു.. […]

Continue reading

കാതര 2 [നമിത പ്രമോദ്]

കാതര 2 Kaathra Part 2 | Author : Namitha Pramod [ Previous Part ]   പിറ്റേന്ന് മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തിയ കാതര തന്റെ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയും ആയ അമലുനോട് തങ്ങളുടെ വീക്കെൻഡ് ഫാന്റസി മുഴുവൻ വിവരിച്ചു..   കാതര ബോബിയെ തറയിൽ മലർത്തി കിടത്തി ഹ്യൂമൻ ടോയ്ലറ്റ് ആക്കിയത് കേട്ടപ്പോ അമലുവിന്റെ കണ്ണ് തള്ളി..   എടി വെടിച്ചി.. നീ ആള് കൊല്ലാവല്ലോ..   ഹഹ ഹഹ.. അവർ പരസ്പരം ചിരിച്ചു.. […]

Continue reading