അറുപതിൽ തിരികെക്കിട്ടിയ കാമരസങ്ങൾ 4 [Janaki Iyer]

അറുപതിൽ തിരികെക്കിട്ടിയ കാമരസങ്ങൾ 4 Arupathil Thirike kittiya Kaamarasangal Part 4 | Author : Janaki Iyer Previous Part   പ്രിയപ്പെട്ടവരേ എനിക്ക് തരുന്ന പിന്തുണയ്ക്കു നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ടു നമുക്ക് അറുപതുകാരിയുടെ കാമക്കഥകൾ തുടരാം…. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തുടർന്നും ഉണ്ടാകുമല്ലോ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി താൻ നാളെ രണ്ടു ചുള്ളൻ ചെക്കന്മാരോടൊപ്പം സെക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതും ത്രീസം.. പല തവണ ത്രീസവും അതിൽക്കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്തോ പ്രത്യേകത ഉള്ളതായി തോന്നുന്നു… […]

Continue reading

അറുപതിൽ തിരികെക്കിട്ടിയ കാമരസങ്ങൾ 3 [Janaki Iyer]

അറുപതിൽ തിരികെക്കിട്ടിയ കാമരസങ്ങൾ 3 Arupathil Thirike kittiya Kaamarasangal Part 3 | Author : Janaki Iyer Previous Part   പ്രിയപ്പെട്ടവരേ ഇടയ്ക്കു വെച്ചു കഥ മുടങ്ങിപ്പോയി എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണേ.. ലോക്ക് ഡൗണിനു ശേഷം ജീവിതം ആകെ മാറി.. കഥ എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലായിരുന്നു.. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒറ്റയ്ക്കായപ്പോൾ എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നു.. അതൊക്കെ പോട്ടെ മുൻ ഭാഗങ്ങൾക്കു തന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ടു ജാനകിയമ്മയുടെ കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പുനരാരംഭിക്കാം […]

Continue reading

അറുപതിൽ തിരികെക്കിട്ടിയ കാമരസങ്ങൾ 2 [Janaki Iyer]

അറുപതിൽ തിരികെക്കിട്ടിയ കാമരസങ്ങൾ 2 Arupathil Thirike kittiya Kaamarasangal Part
2 | Author : Janaki Iyer Previous Part   പ്രിയപ്പെട്ടവരേ ആദ്യ ഭാഗത്തിനു തന്ന
പിന്തുണയ്ക്കും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി.പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ
കൂടുതൽ ആളുകൾ കഥ വായിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതാനുള്ള ഊർജ്ജം വർദ്ധിച്ചു…
തുടക്കക്കാരായ എഴുത്തുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി
അതുപോലെ തന്നെ വൈകിയതിനു ക്ഷമിക്കണം ,ചില വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു എഴുതുവാൻ
താമസിച്ചു പോയി ,കഥാഗതിക്കനുസരിച്ചു ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇൻസെസ്റ്റ് […]

Continue reading

അറുപതിൽ തിരികെക്കിട്ടിയ കാമരസങ്ങൾ 2 [Janaki Iyer]

അറുപതിൽ തിരികെക്കിട്ടിയ കാമരസങ്ങൾ 2 Arupathil Thirike kittiya Kaamarasangal Part 2 | Author : Janaki Iyer Previous Part   പ്രിയപ്പെട്ടവരേ ആദ്യ ഭാഗത്തിനു തന്ന പിന്തുണയ്ക്കും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി.പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കഥ വായിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതാനുള്ള ഊർജ്ജം വർദ്ധിച്ചു… തുടക്കക്കാരായ എഴുത്തുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ വൈകിയതിനു ക്ഷമിക്കണം ,ചില വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു എഴുതുവാൻ താമസിച്ചു പോയി ,കഥാഗതിക്കനുസരിച്ചു ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇൻസെസ്റ്റ് […]

Continue reading

അറുപതിൽ തിരികെക്കിട്ടിയ കാമരസങ്ങൾ [Janaki Iyer]

അറുപതിൽ തിരികെക്കിട്ടിയ കാമരസങ്ങൾ Arupathil Thirike kittiya Kaamarasangal |
Author : Janaki Iyer   ഈ കഥ എന്റെ ആദ്യ ശ്രമമാണ്, തെറ്റുകൾ തിരുത്തിത്തരാൻ
വായനക്കാരും ഇവിടെ ഉള്ള എഴുത്തുകാരും ശ്രമിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ ഇതു
ലെസ്ബിയൻ,ഫെറ്റിഷം, ഇൻസെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ തുടങ്ങട്ടെ…
അമ്മേ നാളെ അമ്മയ്ക്കു കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആ ബെന്നി ഇപ്പോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ജിം
വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതുവരെ. ചേട്ടാ മതി അമ്മയ്ക്കു കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം […]

Continue reading

അറുപതിൽ തിരികെക്കിട്ടിയ കാമരസങ്ങൾ [Janaki Iyer]

അറുപതിൽ തിരികെക്കിട്ടിയ കാമരസങ്ങൾ Arupathil Thirike kittiya Kaamarasangal | Author : Janaki Iyer   ഈ കഥ എന്റെ ആദ്യ ശ്രമമാണ്, തെറ്റുകൾ തിരുത്തിത്തരാൻ വായനക്കാരും ഇവിടെ ഉള്ള എഴുത്തുകാരും ശ്രമിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ ഇതു ലെസ്ബിയൻ,ഫെറ്റിഷം, ഇൻസെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ തുടങ്ങട്ടെ… അമ്മേ നാളെ അമ്മയ്ക്കു കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആ ബെന്നി ഇപ്പോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ജിം വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതുവരെ. ചേട്ടാ മതി അമ്മയ്ക്കു കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം […]

Continue reading

സഫിയ ബീവിയുടെ അടിമ

സഫിയ ബീവിയുടെ അടിമ  Safiya Beviyude Adima bY ഷബീർ  hv{SoNapsX ss`wPnN
AXnf]mNpN]pw ASn BWµw Ns*¯pN]pw sI¿p¶kÀ W½psX Wm«n`pw D*v F¶v Mm³ fWÊn`m¡n]Sv
Cu AXp¯m\v. {Sohfpw, Nt¡mÄZpw, scängpsfms¡]m]n fsäm^p t`mNw. Fsâ KoknS¯n hwekn¨
In` Nm^y§am\v CknsX b_]p¶Sv. AkhmWemP¯v scängw NX¶pk^p¶p*v. Sm`vb^yfnÃm¯kÀ¡v B
emPw Hjnkm¡mw. Mm³ gdoÀ F_\mNpas¯ H^p cv`män B\v MmWpw NpXpwdkpw Smfhn¡p¶Sv.
ko«ns` BsN DÅ Ht^ […]

Continue reading

സഫിയ ബീവിയുടെ അടിമ

സഫിയ ബീവിയുടെ അടിമ  Safiya Beviyude Adima bY ഷബീർ  hv{SoNapsX ss`wPnN AXnf]mNpN]pw ASn BWµw Ns*¯pN]pw sI¿p¶kÀ W½psX Wm«n`pw D*v F¶v Mm³ fWÊn`m¡n]Sv Cu AXp¯m\v. {Sohfpw, Nt¡mÄZpw, scängpsfms¡]m]n fsäm^p t`mNw. Fsâ KoknS¯n hwekn¨ In` Nm^y§am\v CknsX b_]p¶Sv. AkhmWemP¯v scängw NX¶pk^p¶p*v. Sm`vb^yfnÃm¯kÀ¡v B emPw Hjnkm¡mw. Mm³ gdoÀ F_\mNpas¯ H^p cv`män B\v MmWpw NpXpwdkpw Smfhn¡p¶Sv. ko«ns` BsN DÅ Ht^ […]

Continue reading

മാലതി വെടി

മാലതി വെടി Malathy Vedi bY ആശു   ഹായ്‌ ഇതൊരു ഫെറ്റിഷം ചേർന്ന കഥയ എന്റെ
വീദിനടുത്തൊരു മാലതി ചേച്ചീ പിന്നെ അവളുടെ അനിയത്തി ഓമന ‘അമ്മ മാധവി മൂന്നും നല്ല
ആറ്റൻ ചരക്ക് ആണ് ഇവരു തൂറുന്നത് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നതാണ് എന്റെ പ്രധാന തൊഴിൽ ഇവര്
പുഴകടവിൽ ആണ് തൂറാൻ പോകുന്നത് രാവിലെ കൃത്യം 7 മണിക് തന്നെ മാലതി ചേച്ചി തൂറാൻ
എത്തും മാക്സി ഇട്ടു ഉളിൽ ഒന്നും ഇടാതെ കുഞ്ഞിഞ് ഇരുന്നു ചക്ക […]

Continue reading

മാലതി വെടി

മാലതി വെടി Malathy Vedi bY ആശു   ഹായ്‌ ഇതൊരു ഫെറ്റിഷം ചേർന്ന കഥയ എന്റെ വീദിനടുത്തൊരു മാലതി ചേച്ചീ പിന്നെ അവളുടെ അനിയത്തി ഓമന ‘അമ്മ മാധവി മൂന്നും നല്ല ആറ്റൻ ചരക്ക് ആണ് ഇവരു തൂറുന്നത് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നതാണ് എന്റെ പ്രധാന തൊഴിൽ ഇവര് പുഴകടവിൽ ആണ് തൂറാൻ പോകുന്നത് രാവിലെ കൃത്യം 7 മണിക് തന്നെ മാലതി ചേച്ചി തൂറാൻ എത്തും മാക്സി ഇട്ടു ഉളിൽ ഒന്നും ഇടാതെ കുഞ്ഞിഞ് ഇരുന്നു ചക്ക […]

Continue reading