ചേച്ചിയുടെ ബാംഗ്ലൂർ ജോലി [ലിജു]

ചേച്ചിയുടെ ബാംഗ്ലൂർ ജോലി Chechiyude Banglore Joli | Author : Liju   എന്റെ പേര് ലിജു, 28 വയസ്. ബിടെക് കഴിഞ്ഞു ജോലി ഒന്നും കിട്ടാതെ കറങ്ങി നടക്കുന്നു. ട്യൂഷനെടുത്തു സ്വന്തം ചെലവിനുള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ടാകും എന്നിട്ടു കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം അടിച്ചുപൊളിക്കും. ടെസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒന്നും ശരിയായില്ല. വീട്ടിൽ അമ്മയും അച്ഛനും ചേച്ചിയും രണ്ടു കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ ആയിരുന്നു മൂന്ന് വര്ഷം മുൻപ് നാട്ടിൽ വന്നു. പ്രായത്തിന്റെ അസൗസ്ഥതകൾ ഒക്കെ […]

Continue reading

A Techy Love Story [Guy from Banglore]

A Techy Love Story [Guy from Banglore]   ഹായ് എന്റെ പേര് ജോർജ്. ഞാൻ
കോട്ടയംകാരണാണ്, ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഇൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം ആയിട്ടു ആണ് ഇത്
പോലെ ഒരു കഥ ഒക്കെ പറയുന്നത്. കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രേ ഉണ്ടാകു.
ക്ഷമിക്കുക. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ലൈഫ് ഇൽ സംഭവിച്ച
ഒരു കാര്യം ആണ്.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
വർഷങ്ങൾക് മുൻപ്, ബി ടെക് കഴിഞ്ഞു […]

Continue reading

A Techy Love Story [Guy from Banglore]

A Techy Love Story [Guy from Banglore]   ഹായ് എന്റെ പേര് ജോർജ്. ഞാൻ കോട്ടയംകാരണാണ്, ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഇൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം ആയിട്ടു ആണ് ഇത് പോലെ ഒരു കഥ ഒക്കെ പറയുന്നത്. കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രേ ഉണ്ടാകു. ക്ഷമിക്കുക. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ലൈഫ് ഇൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ആണ്. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 വർഷങ്ങൾക് മുൻപ്, ബി ടെക് കഴിഞ്ഞു […]

Continue reading