ബംഗാളി ബാബു ഭാഗം 4 [സൈക്കോ മാത്തൻ]

ബംഗാളി ബാബു ഭാഗം 4  Bangali Babu Part 4 | Author : സൈക്കോ മാത്തൻ | Previous Part
അങ്ങനെ എന്ന് രാത്രി ഞാൻ വേഗം ഫുഡ് കഴിച്ചു ഒരു വാണം വിടാൻ വേണ്ടി വേഗം മേലെ എന്റെ
റൂമിലേക്ക് കേറി പോയി , കമ്പികുട്ടൻ വായിച്ചു വാണം അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു
. എനിക്ക് ആണേൽ ഒരു ചെറിയ വീക്നെസ് ഉണ്ട് . ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തത് ജനൽ തുറന്നു
വെച്ച് വാണം […]

Continue reading

ബംഗാളി ബാബു ഭാഗം 4 [സൈക്കോ മാത്തൻ]

ബംഗാളി ബാബു ഭാഗം 4  Bangali Babu Part 4 | Author : സൈക്കോ മാത്തൻ | Previous Part അങ്ങനെ എന്ന് രാത്രി ഞാൻ വേഗം ഫുഡ് കഴിച്ചു ഒരു വാണം വിടാൻ വേണ്ടി വേഗം മേലെ എന്റെ റൂമിലേക്ക് കേറി പോയി , കമ്പികുട്ടൻ വായിച്ചു വാണം അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു . എനിക്ക് ആണേൽ ഒരു ചെറിയ വീക്നെസ് ഉണ്ട് . ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തത് ജനൽ തുറന്നു വെച്ച് വാണം […]

Continue reading