ബിന്ദുവേച്ചീ

ബിന്ദുവേച്ചീ… Bindhuvechi Kambikatha bY:[email protected] എന്റെ പേര് അതുൽ
12th ക്ളാസിൽ പഠിക്കുന്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ പന്കുവെക്കുന്നത്.ഇതിലെ നായിക
ബിന്ദുവേച്ചിയാണ് ഒരു നല്ല അസ്സൽ എ.കെ47. ബിന്ദുവേച്ചിക്ക് പൊക്കം കുറവാണ് പക്ഷേ
ആൾക്കാരെ മാടി വിളിക്കുന്ന 34 സെെസ് മുലയും നല്ല തടിച്ച ചന്തിയും പൊക്കക്കുറവിനെ
ഇല്ലാതാക്കും.രണ്ട് പെറ്റതാണേലും ഓളെന്നും എന്റെ വാണറാണി ആയിരുന്നു.ആദ്യമൊന്നും
ബിന്ദുവേച്ചീനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനല്ല വിജാരിച്ചത് . പാവമാണെന്നാ പക്ഷേ എന്റെ
കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞാണ് പുള്ളിക്കാരി വല്യ കളിക്കാരിയാണെന്നറിഞ്ഞത്.ബിന്ദുവിനോടുള്ള
കാമം […]

Continue reading

ബിന്ദുവേച്ചീ

ബിന്ദുവേച്ചീ… Bindhuvechi Kambikatha bY:[email protected] എന്റെ പേര് അതുൽ 12th ക്ളാസിൽ പഠിക്കുന്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ പന്കുവെക്കുന്നത്.ഇതിലെ നായിക ബിന്ദുവേച്ചിയാണ് ഒരു നല്ല അസ്സൽ എ.കെ47. ബിന്ദുവേച്ചിക്ക് പൊക്കം കുറവാണ് പക്ഷേ ആൾക്കാരെ മാടി വിളിക്കുന്ന 34 സെെസ് മുലയും നല്ല തടിച്ച ചന്തിയും പൊക്കക്കുറവിനെ ഇല്ലാതാക്കും.രണ്ട് പെറ്റതാണേലും ഓളെന്നും എന്റെ വാണറാണി ആയിരുന്നു.ആദ്യമൊന്നും ബിന്ദുവേച്ചീനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനല്ല വിജാരിച്ചത് . പാവമാണെന്നാ പക്ഷേ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞാണ് പുള്ളിക്കാരി വല്യ കളിക്കാരിയാണെന്നറിഞ്ഞത്.ബിന്ദുവിനോടുള്ള കാമം […]

Continue reading