ലോക് ഡൗൺ ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ [Bullet]

ലോക് ഡൗൺ ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ Lockdown In Textiles | Author : Bullet   ഞാൻ ആദ്യം ആയിട്ട് ആണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. പക്ഷേ, ഇത് ഒരു കഥ അല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അടുത്ത് സംഭവിച്ച ഒരു ഒരു കാര്യം ആണ്. അതിൻ്റെ ചൂട് മാറുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എഴുതുന്നു. എല്ലാവരുടെയും Support പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു… എൻ്റെ പേര് അപ്പു (വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ആണ്). സ്വന്തം പേര് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഡിപ്ലോമ […]

Continue reading