വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകളിൽ [സൽ‍മ താത്ത]

വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ Vivahathinte Adhya Naaluklil | Author : Salma Thatha
ഹാലോ  പഹയന്മാരെ  സുഖല്ലേടാ മക്കളെ  എല്ലാര്ക്കും……………………..   ജ്ജ്  നുമ്മളെ  
മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ  ഹമുക്കേ…………………     പഹയന്മാരെ വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ
നാളുകളിൽ ഒരു സുരതത്തിന്റെ സുഖത്തില്‍ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളെന്നു കരുതുക. എല്ലാം
കഴിഞ്ഞു ഭാര്യയെ  നോക്കി കിടക്കുക ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സംതൃപ്തിയോടെ അത്
നിര്‍വഹിച്ചുവെന്ന അഭിമാനവും നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകും.   ഇതുവരെ കിട്ടിയതില്‍ ഏറ്റവും
മികച്ച അനുഭവമല്ലേയിത് എന്ന് തൊട്ടടുത്തു കിടക്കുന്ന […]

Continue reading

വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകളിൽ [സൽ‍മ താത്ത]

വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ Vivahathinte Adhya Naaluklil | Author : Salma Thatha ഹാലോ  പഹയന്മാരെ  സുഖല്ലേടാ മക്കളെ  എല്ലാര്ക്കും……………………..   ജ്ജ്  നുമ്മളെ   മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ  ഹമുക്കേ…………………     പഹയന്മാരെ വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഒരു സുരതത്തിന്റെ സുഖത്തില്‍ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളെന്നു കരുതുക. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഭാര്യയെ  നോക്കി കിടക്കുക ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സംതൃപ്തിയോടെ അത് നിര്‍വഹിച്ചുവെന്ന അഭിമാനവും നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകും.   ഇതുവരെ കിട്ടിയതില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച അനുഭവമല്ലേയിത് എന്ന് തൊട്ടടുത്തു കിടക്കുന്ന […]

Continue reading

വദനസുരതം: സൂത്രങ്ങൾ [സൽ‍മ താത്ത]

വദനസുരതം : സൂത്രങ്ങൾ Vadanasuratham : Suthrangal | Author : Salma Thatha  
മക്കളെ എല്ലാര്ക്കും  സുഖല്ലേ മക്കളെ……………..   മക്കളേ  ഇന്ന് നമ്മൾ    വദന സുരതം 
അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്………….  ഇംഗ്ലീഷിൽ : oral sex   മലയാളത്തിൽ :
വദനസുരതം   നാടൻ ഭാഷയിൽ : കുണ്ണ മൂഞ്ഞുക,         അല്ലെങ്കിൽ  വത്സൻ അടി          
        […]

Continue reading

വദനസുരതം: സൂത്രങ്ങൾ [സൽ‍മ താത്ത]

വദനസുരതം : സൂത്രങ്ങൾ Vadanasuratham : Suthrangal | Author : Salma Thatha   മക്കളെ എല്ലാര്ക്കും  സുഖല്ലേ മക്കളെ……………..   മക്കളേ  ഇന്ന് നമ്മൾ    വദന സുരതം  അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്………….  ഇംഗ്ലീഷിൽ : oral sex   മലയാളത്തിൽ : വദനസുരതം   നാടൻ ഭാഷയിൽ : കുണ്ണ മൂഞ്ഞുക,         അല്ലെങ്കിൽ  വത്സൻ അടി                   […]

Continue reading

കോക ശാസ്ത്രം [അലിഷ]

കോക ശാസ്ത്രം Koka Shasthram | Author : Alisha     പണ്ട് പണ്ട് പണ്ട്
മഥുരക്കടുത്തു യമുനാനദിയുടെ കരയിൽ ബ്രജ് എന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു,
ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മഭൂമി ആയിട്ടാണ് ബ്രജ് അഥവാ വൃന്ദാവനം അറിയപ്പെടുന്നത് , അവിടെ
അസാമാന്യമായ കാമവെറി പിടിച്ച ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്കെപ്പോഴും കുണ്ണ
അകത്തു കയറിയിരിക്കണം എന്ന ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു, അതിനു വേണ്ടി അവൾ
എന്തും ചെയ്യും ആരുടെ കൂടെയും കിടക്കും എന്നിട്ടൊന്നും അവളുടെ […]

Continue reading

കോക ശാസ്ത്രം [അലിഷ]

കോക ശാസ്ത്രം Koka Shasthram | Author : Alisha     പണ്ട് പണ്ട് പണ്ട് മഥുരക്കടുത്തു യമുനാനദിയുടെ കരയിൽ ബ്രജ് എന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മഭൂമി ആയിട്ടാണ് ബ്രജ് അഥവാ വൃന്ദാവനം അറിയപ്പെടുന്നത് , അവിടെ അസാമാന്യമായ കാമവെറി പിടിച്ച ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്കെപ്പോഴും കുണ്ണ അകത്തു കയറിയിരിക്കണം എന്ന ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു, അതിനു വേണ്ടി അവൾ എന്തും ചെയ്യും ആരുടെ കൂടെയും കിടക്കും എന്നിട്ടൊന്നും അവളുടെ […]

Continue reading

വിവിധതരം ആലിംഗനങ്ങൾ [ആൽബി]

വിവിധതരം ആലിംഗനങ്ങൾ (ആൽബി) മുൻ‌കൂർ പറയുന്നു:ഇതൊരു കഥയല്ല നിങ്ങളെ വികാരം
കൊള്ളിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെയില്ല.പണ്ടെപ്പോഴോ വായിച്ചത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന്
മാത്രം. അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുക. *******
“….ആലിംഗനം….”നമ്മിൽ പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുമാണ് തങ്ങളുടെ സ്നേഹം
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വ്യത്യസ്തതരം ആലിംഗനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുമുണ്ട്.സ്നേഹം
പങ്കിടുന്നതിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ആലിംഗനങ്ങൾ.നമ്മളതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള
വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.ഓരോ ആലിംഗനത്തിനും അതിന്റെതായ സാഹചര്യത്തിൽ
ഭാവത്തിന് മാറ്റവും ഉണ്ട്.ഒരു ആലിംഗനത്തിന് നിരവധി അർത്ഥങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയും.
അതിനാൽ,ആലിംഗനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ആലിംഗനങ്ങൾ,അവ എന്താണ്
അർത്ഥമാക്കുന്നത് […]

Continue reading

വിവിധതരം ആലിംഗനങ്ങൾ [ആൽബി]

വിവിധതരം ആലിംഗനങ്ങൾ (ആൽബി) മുൻ‌കൂർ പറയുന്നു:ഇതൊരു കഥയല്ല നിങ്ങളെ വികാരം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെയില്ല.പണ്ടെപ്പോഴോ വായിച്ചത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുക. ******* “….ആലിംഗനം….”നമ്മിൽ പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുമാണ് തങ്ങളുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വ്യത്യസ്തതരം ആലിംഗനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുമുണ്ട്.സ്നേഹം പങ്കിടുന്നതിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ആലിംഗനങ്ങൾ.നമ്മളതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.ഓരോ ആലിംഗനത്തിനും അതിന്റെതായ സാഹചര്യത്തിൽ ഭാവത്തിന് മാറ്റവും ഉണ്ട്.ഒരു ആലിംഗനത്തിന് നിരവധി അർത്ഥങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയും. അതിനാൽ,ആലിംഗനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ആലിംഗനങ്ങൾ,അവ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് […]

Continue reading

സുഷു തുഷു ഇഷു 6

സുഷു തുഷു ഇഷു 6 Sushu Thushu Ishu Part 6 bY ഒറ്റകൊമ്പൻ  | Previous Parts  
ഇഷാരയുടെ മുലകൂമ്പ് അന്തോണിയുടെ വായിലേയ്ക്ക് കയറിനിന്നു.. കാട്ടിലും മേട്ടിലും
കൃഷിയും, “കളളകൃഷിയും”, വെടിവയ്പ്പുമായി നടക്കുന്ന അണ്ടിക്കാരൻ അന്തോണി, പാമ്പിനെ
കണ്ടിട്ടല്ല വായ പൊളിച്ചത്, അയാളാദൃമായിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യജീവി പാമ്പിനേക്കണ്ടിട്ട്
ഇമ്മാതിരി പരാക്രമം കാട്ടികൂട്ടുന്നത് കാണുന്നത്.. പാമ്പിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ
കാറികരഞ്ഞ ഇഷാര രണ്ടുമൂന്നുവട്ടം ചാടിതുളളിയിട്ട് അന്തോണിയെ വട്ടംകേറിപിടിച്ചപ്പോൾ
അവളുടെ മുല’ലെവലിൽ നിന്നിരുന്ന അയാളുടെ പൊളിഞ്ഞ വായിലേയ്ക്ക്, ഇഷാരയുടെ കൂർത്ത
മുലക്കൂമ്പുകളിലൊന്ന് തളളികേറിനിന്നു. അവളുടെ […]

Continue reading

സുഷു തുഷു ഇഷു 6

സുഷു തുഷു ഇഷു 6 Sushu Thushu Ishu Part 6 bY ഒറ്റകൊമ്പൻ  | Previous Parts   ഇഷാരയുടെ മുലകൂമ്പ് അന്തോണിയുടെ വായിലേയ്ക്ക് കയറിനിന്നു.. കാട്ടിലും മേട്ടിലും കൃഷിയും, “കളളകൃഷിയും”, വെടിവയ്പ്പുമായി നടക്കുന്ന അണ്ടിക്കാരൻ അന്തോണി, പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടല്ല വായ പൊളിച്ചത്, അയാളാദൃമായിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യജീവി പാമ്പിനേക്കണ്ടിട്ട് ഇമ്മാതിരി പരാക്രമം കാട്ടികൂട്ടുന്നത് കാണുന്നത്.. പാമ്പിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ കാറികരഞ്ഞ ഇഷാര രണ്ടുമൂന്നുവട്ടം ചാടിതുളളിയിട്ട് അന്തോണിയെ വട്ടംകേറിപിടിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ മുല’ലെവലിൽ നിന്നിരുന്ന അയാളുടെ പൊളിഞ്ഞ വായിലേയ്ക്ക്, ഇഷാരയുടെ കൂർത്ത മുലക്കൂമ്പുകളിലൊന്ന് തളളികേറിനിന്നു. അവളുടെ […]

Continue reading