മദ്യം കുടിക്കുമ്പോൾ

മദ്യം കുടിക്കുമ്പോൾ MADYAM KUDIKKUMBOL BY JOKES   CsSm^p Sfml]m\v N¼n AÃ In`À
km]n¨n«p*mNpw N¼n FÃmw Njnªp H^p _o`mN-vhnWv tk*n km]n¡m³ NÅv… NÅv tfXn¡m³
tbmNp¶Sv Ss¶ H^p hwekftÃ…? ‘FÃmw Np_¨pfSn’ F¶v b_]p¶ H^p A`k`mSn Ft¸mjpfp*mNpw
NqsX… CknsX Wfp¡]msa ‘A®³’ F¶v knan¡mw… ASm]Sv H^p `näÀ Wym]fm]pw tk*nX¯v A®³
fpOw Ipan¨p b_]pw ‘tZ]v H^p cpÅp tbms^..? F´nWmtZ]v Ip½m […]

Continue reading

മദ്യം കുടിക്കുമ്പോൾ

മദ്യം കുടിക്കുമ്പോൾ MADYAM KUDIKKUMBOL BY JOKES   CsSm^p Sfml]m\v N¼n Aà In`À km]n¨n«p*mNpw N¼n FÃmw Njnªp H^p _o`mN-vhnWv tk*n km]n¡m³ NÅv… NÅv tfXn¡m³ tbmNp¶Sv Ss¶ H^p hwekftÃ…? ‘FÃmw Np_¨pfSn’ F¶v b_]p¶ H^p A`k`mSn Ft¸mjpfp*mNpw NqsX… CknsX Wfp¡]msa ‘A®³’ F¶v knan¡mw… ASm]Sv H^p `näÀ Wym]fm]pw tk*nX¯v A®³ fpOw Ipan¨p b_]pw ‘tZ]v H^p cpÅp tbms^..? F´nWmtZ]v Ip½m […]

Continue reading