അമ്മിഞ്ഞ ലഹരി 3 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

അമ്മിഞ്ഞ ലഹരി 3 Amminja Lahari Part 3 | Author : Kundan Payyan | Previous Part   നീട്ടി തുറന്നു. അവന് ആ കുണ്ണയെ സ്വീകരിച്ചു നിന്നത് പോലെ.   അയാൾ ആ കുണ്ണ അവന്റെ വായിൽ അടിച്ചു വെച്ചു .   എട്ട് ഇഞ്ച് നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുണ്ണക്ക്. ഒരു കുഴിയിലേക്കു ഇറങ്ങി പോവുന്ന പോലെ ആ കുണ്ണ അനായാസം അവന്റെ വായിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു. ആ കുണ്ണയുടെ […]

Continue reading

അമ്മിഞ്ഞ ലഹരി 2 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

അമ്മിഞ്ഞ ലഹരി 2 Amminja Lahari Part 2 | Author : Kundan Payyan | Previous Part   കഥ ഇത് വരെ വാസു വീടിന്റെ പുറത്ത് കൂടെ നടന്നു. ഗെറ്റ് അടച്ചു ചുറ്റിലും നോക്കി നായകൂട് തുറന്ന് വിട്ടു. മൂന്ന് പട്ടികളും ശൗര്യത്തോടെ ഇറങ്ങി വന്നു അയാളുടെ ചുറ്റും ഇരുന്നു അയാൾ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പാത്രം തുറന്നു. ഹരിക്കുട്ടന് കൊടുത്തത് പോലെ ഉള്ള ആ ഷേക്ക്‌ അതിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അനുസരണയോടെ മുന്നിൽ […]

Continue reading

അമ്മിഞ്ഞ ലഹരി 1 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

അമ്മിഞ്ഞ ലഹരി 1 Amminja Lahari Part 1 | Author : Kundan Payyan   പൂർണമായും ഗേ കഥ ആണ് ഇത്. താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക. ഗേ ഫാന്റസി ആണ് സ്റ്റോറി. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവരും അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക.   കോഴിക്കോടിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന പയ്യൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ. Ente പേര് ഹരി . നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഹരികുട്ടാ എന്ന വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ചെറുപ്പം മുതൽ […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 5 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 5 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 5 | Author :
Kundan Payyan [ Previous Part ]   കഴിഞ്ഞ ഭാഗം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ
മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. അതിൽ ഒരു പാർട്ട്‌ കുറവായിരുന്നു. അത് കൂടെ ചേർത്ത ഞാൻ ഇത്
ഇടുന്നു.   എല്ലാവരുടെയും കമന്റ്സ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു. എല്ലാം ഈ കഥയിൽ ഉൾപെടുത്താൻ
കഴിയാത്തതിന് എന്നോട് ഷെമിക്കണം. അടുത്ത കഥ നമ്മക്ക് ഉഷാർ ആക്കാം. […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 5 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 5 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 5 | Author : Kundan Payyan [ Previous Part ]   കഴിഞ്ഞ ഭാഗം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. അതിൽ ഒരു പാർട്ട്‌ കുറവായിരുന്നു. അത് കൂടെ ചേർത്ത ഞാൻ ഇത് ഇടുന്നു.   എല്ലാവരുടെയും കമന്റ്സ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു. എല്ലാം ഈ കഥയിൽ ഉൾപെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിന് എന്നോട് ഷെമിക്കണം. അടുത്ത കഥ നമ്മക്ക് ഉഷാർ ആക്കാം. […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 4 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 4 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 4 | Author :
Kundan Payyan [ Previous Part ]   എല്ലാവരുടെയും കമന്റ്സ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു.
എല്ലാം ഈ കഥയിൽ ഉൾപെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിന് എന്നോട് ഷെമിക്കണം. അടുത്ത കഥ നമ്മക്ക്
ഉഷാർ ആക്കാം. തുടരുന്നു. അന്ന് ഉച്ചക്കത്തെ രണ്ട് പേരുടെ പാൽ കുടി കഴിഞ്ഞ്
ഇന്നേക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ആയി. അതിന് ശേഷം ഞാൻ അവരെ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല. […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 4 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 4 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 4 | Author : Kundan Payyan [ Previous Part ]   എല്ലാവരുടെയും കമന്റ്സ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു. എല്ലാം ഈ കഥയിൽ ഉൾപെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിന് എന്നോട് ഷെമിക്കണം. അടുത്ത കഥ നമ്മക്ക് ഉഷാർ ആക്കാം. തുടരുന്നു. അന്ന് ഉച്ചക്കത്തെ രണ്ട് പേരുടെ പാൽ കുടി കഴിഞ്ഞ് ഇന്നേക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ആയി. അതിന് ശേഷം ഞാൻ അവരെ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല. […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 3 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 3 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 3 | Author :
Kundan Payyan [ Previous Part ]   കഴിഞ്ഞ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട്ടപെട്ടു എന്ന്
കരുതുന്നു. ഇത് ഒരു നടന്ന കഥ ആണ്. അത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നടക്കാത്തത് ഒന്നും
ഉൾപെടുത്താതെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എഴുതുന്ന അടുത്ത കഥയിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാം
ഉൾപെടുത്താൻ ശ്രെമിക്കാം. തുടരുന്നു…   അന്ന് ഉച്ചക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടായ […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 3 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 3 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 3 | Author : Kundan Payyan [ Previous Part ]   കഴിഞ്ഞ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട്ടപെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് ഒരു നടന്ന കഥ ആണ്. അത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നടക്കാത്തത് ഒന്നും ഉൾപെടുത്താതെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എഴുതുന്ന അടുത്ത കഥയിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാം ഉൾപെടുത്താൻ ശ്രെമിക്കാം. തുടരുന്നു…   അന്ന് ഉച്ചക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടായ […]

Continue reading

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 2 [കുണ്ടൻ പയ്യൻ]

എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അദ്ദേഹം 2 Enne Engine Akkiyathu Adheham Part 2 | Author :
Kundan Payyan [ Previous Part ] എന്റെ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
തന്ന സപ്പോർട്ട്ഇന് നന്ദി. തുടരുന്നു അയാൾ മെല്ലെ മുണ്ട് ആഴ്ച്ചെടുത്തു. എന്നെ
അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അയാൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു . കണ്ണുകളിൽ കാമം വരച്ച അയാൾ
മെല്ലെ അയാളുടെ മുണ്ട് അഴിച്ചു. എന്റെ കണ്ണിൽ ചെറിയ ഭയവും സംശയവും അതിനോട് […]

Continue reading