രാസലീല 3 [മാരൻ]

രാസലീല 3 RaasaLeela Part 3 | Author : Maaran | Previous Part വായനക്കാരനെ    .   ഏതു വിധവും    പരമാവധി      കമ്പി   അടിപ്പിക്കുക       എന്നതാണ്    കമ്പി കഥകൾ       കൊണ്ട്   ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്     എന്നാണ്     ഞാൻ     കരുതുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ         വേണ്ട വിധം   ഞാൻ     ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ, എന്ത്      കൊണ്ടെന്ന്   അറിയില്ല,  വേണ്ടത്ര  […]

Continue reading

രാസലീല 2 [മാരൻ]

രാസലീല 2 RaasaLeela Part 2 | Author : Maaran | Previous Part   പ്രിയ     വായനക്കാരെ വായിച്ചവർക്കൊക്കെ        കമ്പി     ആയെന്ന്       അറിയിച്ചു     എങ്കിലും    പ്രതീക്ഷിച്ച     പോലെ      ഒരു   സ്വീകരണം       കാണാനായില്ല വരും       പാർട്ടുകൾക്ക്     മിച്ചെ    സഹകരണം       പ്രതീക്ഷിക്കയാണ്.. കഥ       ഇത് വരെ… […]

Continue reading

രാസലീല [മാരൻ]

രാസലീല RaasaLeela | Author : Maaran   ഓണത്തിന്          മൂക്ക്      മുട്ടെ       കഴിച്ച്      ഞാൻ       പതുക്കെ      മുകളിലത്തെ     നിലയിൽ       എന്റെ     റൂമിൽ     ചേക്കേറി …. ആരും      കാണാതെ      സ്വകാര്യമായി       കഴിക്കാൻ       വാങ്ങി വെച്ച        […]

Continue reading