ഇനിയുള്ള നാളുകൾ [മിന്നു]

ഇനിയുള്ള നാളുകൾ Eniyulla Nalukal | Author : Minnu ഒരു നാട്ടിന്പുറത്തുകാരിയാണ് ഷീബ എന്ന 38 വയസുള്ള വീട്ടമ്മ അവളുടെ കഥയാണ് ഇത് അഞ്ചടി ഉയരം ഒത്ത തടി വെളുത്ത നിറം 19 വയസുള്ള ഒരു മകൾ ഉണ്ട് ഭർത്താവ് കൂലി പണിക്കരാൻ .  തന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി കഴിയുന്ന ഒരു പാവം വീട്ടമ്മ. വലിയ കണ്ണുകളും മനോഹരമായ ചുണ്ടുകളും വലംപിരി ശങ്കു കഴുത്തും 36 സൈസ് മുലകളും കൊച്ചു കുടവയറും വീതിയേറിയ അരക്കെട്ടും നിറഞ്ഞ […]

Continue reading

ഇനിയുള്ള നാളുകൾ [മിന്നു]

ഇനിയുള്ള നാളുകൾ Eniyulla Nalukal | Author : Minnu ഒരു നാട്ടിന്പുറത്തുകാരിയാണ് ഷീബ എന്ന 38 വയസുള്ള വീട്ടമ്മ അവളുടെ കഥയാണ് ഇത് അഞ്ചടി ഉയരം ഒത്ത തടി വെളുത്ത നിറം 19 വയസുള്ള ഒരു മകൾ ഉണ്ട് ഭർത്താവ് കൂലി പണിക്കരാൻ .  തന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി കഴിയുന്ന ഒരു പാവം വീട്ടമ്മ. വലിയ കണ്ണുകളും മനോഹരമായ ചുണ്ടുകളും വലംപിരി ശങ്കു കഴുത്തും 36 സൈസ് മുലകളും കൊച്ചു കുടവയറും വീതിയേറിയ അരക്കെട്ടും നിറഞ്ഞ […]

Continue reading