ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം 4 [മുംതാസ് കൊല്ലം]

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം 4 Shanuvinte Swargam Part 4 By മുംതാസ് കൊല്ലം   Previous
Part –  PART 1 | PART 2 | PART 3 |   ഒരു പാട് താമസിച്ചതിന് എല്ലാ പ്രിയ
വായനക്കാരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. രാവിലെ കാളിംഗ് ബൽ അടി കേട്ടാണ് രണ്ട് പേരും
എണീറ്റത്. രണ്ട് പേർക്കും ദേഹത്ത് ഒരു തുണിയും ഇല്ല. സുഹ്‌റ കിട്ടിയ പാവാട എടുത്തു
ഉടുത്തു ബ്രാ എടുത്തപ്പോൾ സുനിത പറഞ്ഞു. ഇത്ത അത് ഇടണ്ട നൈറ്റി […]

Continue reading

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം 4 [മുംതാസ് കൊല്ലം]

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം 4 Shanuvinte Swargam Part 4 By മുംതാസ് കൊല്ലം   Previous Part –  PART 1 | PART 2 | PART 3 |   ഒരു പാട് താമസിച്ചതിന് എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. രാവിലെ കാളിംഗ് ബൽ അടി കേട്ടാണ് രണ്ട് പേരും എണീറ്റത്. രണ്ട് പേർക്കും ദേഹത്ത് ഒരു തുണിയും ഇല്ല. സുഹ്‌റ കിട്ടിയ പാവാട എടുത്തു ഉടുത്തു ബ്രാ എടുത്തപ്പോൾ സുനിത പറഞ്ഞു. ഇത്ത അത് ഇടണ്ട നൈറ്റി […]

Continue reading

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം 3 [മുംതാസ് കൊല്ലം]

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം 3 Shanuvinte Swargam Part 3 By മുംതാസ് കൊല്ലം   Previous
Part –  PART 1 | PART 2 |   സുഹ്റ നിൽകുന്നതിന് അടുത്തുള്ള സീറ്റിൽ ഒരു 50 വയസോളം
പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് ഇരിക്കുന്നത് അയാളുടെ മടിയിൽ കുറെ സ്കൂൾ ബാഗുകൾ ഉണ്ട്.
നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏൽപിച്ചതാണ്. തിരക്കിൽ അതും തൂക്കി നിൽകണ്ടല്ലോ. അയാൾടെ വലതു
കയ്യ് മുന്നിലുള്ള സീറ്റിന്റെ കമ്പിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇടക്ക് ബസ് ബ്രേക്ക്
ചെയ്തപ്പോൾ സുഹ്റയുടെ വയർ […]

Continue reading

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം 3 [മുംതാസ് കൊല്ലം]

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം 3 Shanuvinte Swargam Part 3 By മുംതാസ് കൊല്ലം   Previous Part –  PART 1 | PART 2 |   സുഹ്റ നിൽകുന്നതിന് അടുത്തുള്ള സീറ്റിൽ ഒരു 50 വയസോളം പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് ഇരിക്കുന്നത് അയാളുടെ മടിയിൽ കുറെ സ്കൂൾ ബാഗുകൾ ഉണ്ട്. നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏൽപിച്ചതാണ്. തിരക്കിൽ അതും തൂക്കി നിൽകണ്ടല്ലോ. അയാൾടെ വലതു കയ്യ് മുന്നിലുള്ള സീറ്റിന്റെ കമ്പിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇടക്ക് ബസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സുഹ്റയുടെ വയർ […]

Continue reading

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം 2 [മുംതാസ് കൊല്ലം]

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം 2 Shanuvinte Swargam Part 2 By മുംതാസ് കൊല്ലം   Previous
Part –  PART 1   അയാൾ പതിയെ സുനിതയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. മഴത്തുള്ളികൾ വീണ
അവളുടെ മുഖം മിന്നലിൽ തിളങ്ങി അയാൾ തന്റെ വലതു കൈ കൊണ്ട് അവളുടെ കവിളുകളിൽ തലോടി,
സുനിതയുടെ ചുണ്ടിലേക്ക് തന്റെ ചുണ്ടുകൾ മെല്ലെ അമർത്തി. ആദ്യ സുഖത്തിന്റെ
ആലസ്യത്തിലായിരുന്ന സുനിത പതിയെ കണ്ണ് തുറന്നു മാധവനെ നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ
ചുണ്ടിനടുത്തേക്ക് വരുന്ന […]

Continue reading

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം 2 [മുംതാസ് കൊല്ലം]

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം 2 Shanuvinte Swargam Part 2 By മുംതാസ് കൊല്ലം   Previous Part –  PART 1   അയാൾ പതിയെ സുനിതയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. മഴത്തുള്ളികൾ വീണ അവളുടെ മുഖം മിന്നലിൽ തിളങ്ങി അയാൾ തന്റെ വലതു കൈ കൊണ്ട് അവളുടെ കവിളുകളിൽ തലോടി, സുനിതയുടെ ചുണ്ടിലേക്ക് തന്റെ ചുണ്ടുകൾ മെല്ലെ അമർത്തി. ആദ്യ സുഖത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിലായിരുന്ന സുനിത പതിയെ കണ്ണ് തുറന്നു മാധവനെ നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ ചുണ്ടിനടുത്തേക്ക് വരുന്ന […]

Continue reading

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം Shanuvinte Swargam By മുംതാസ് കൊല്ലം   gmWp 21 k]hv dn tNmw
AkhmW kÀg knUymÀ°n Nm\m³ hpµ^³ WÃ D_¨ l^o^w Cksâ NT]m\v Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv.
g_cpUosâ]pw hpiv_]psX]pw fq¯fN³ B\v gmWp. H^p AWpK¯n]p*v.gmWn F¶p knan¡p¶ gmWnS,
19 k]hv bYn¡m³ f*n]m]SnWm 6 fmhw fps¶ sN«n¨p kn«p Ct¸mÄ eÀ¯mknsâ ko«n B\v
g_cpUo³ PÄcn B\v. hpiv–_ h-vNqÄ Xo¨_pw 45 […]

Continue reading

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം Shanuvinte Swargam By മുംതാസ് കൊല്ലം   gmWp 21 k]hv dn tNmw AkhmW kÀg knUymÀ°n Nm\m³ hpµ^³ Wà D_¨ l^o^w Cksâ NT]m\v Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv. g_cpUosâ]pw hpiv_]psX]pw fq¯fN³ B\v gmWp. H^p AWpK¯n]p*v.gmWn F¶p knan¡p¶ gmWnS, 19 k]hv bYn¡m³ f*n]m]SnWm 6 fmhw fps¶ sN«n¨p kn«p Ct¸mÄ eÀ¯mknsâ ko«n B\v g_cpUo³ PÄcn B\v. hpiv–_ h-vNqÄ Xo¨_pw 45 […]

Continue reading