എന്ത് ഹെയറിയാ… ഒരു രക്ഷേമില്ല….! [മെഹർ]

എന്ത് ഹെയറിയാ… ഒരു രക്ഷേമില്ല….! Henth Heriya Oru Rakshem Ella | Author : Mehar   മാഗ്ഗിയുടെ         കെട്ടിയോൻ    നാളെയാ       ഗൾഫിൽ    നിന്നും      ലീവിൽ        വരുന്നത്… ‘ മിന്ന്       കെട്ടിയതിന്      ശേഷം     പത്താം       നാൾ     പോയതാ…, കള്ളൻ..!’ മാഗ്ഗി        വരവിന്റെ    […]

Continue reading