അമ്മ തോട്ടത്തിൽ [AK]

അമ്മ തോട്ടത്തിൽ  Amma thottathil എന്റെ പേര് അക്ഷയ് കുമാർ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു
കയിഞ്ഞു എന്തു ചെയ്യണമെന്നാലോചിച്ചു നടക്കാണ്, സാമാന്യം നല്ല തറവാട്ടിൽ
ജനിച്ചതുകൊണ്ടു പൈസക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽനിന്നും വലിയ
സമ്മർദ്ദം ഇല്ല പഠിക്കാൻ പോകാനൊന്നും, ക്ഷമിക്കണം വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലാലോ,
വീട്ടിൽ അമ്മയും ഒരു അനുജത്തിയും മാത്രമാണുള്ളത്, അച്ഛൻ ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ജോലി അവിടെ
ഒരു കമ്പനിയിലാണ്, അമ്മ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ, ഒരു 39
വയസ്സായിക്കാണും […]

Continue reading

അമ്മ തോട്ടത്തിൽ [AK]

അമ്മ തോട്ടത്തിൽ  Amma thottathil എന്റെ പേര് അക്ഷയ് കുമാർ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കയിഞ്ഞു എന്തു ചെയ്യണമെന്നാലോചിച്ചു നടക്കാണ്, സാമാന്യം നല്ല തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടു പൈസക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽനിന്നും വലിയ സമ്മർദ്ദം ഇല്ല പഠിക്കാൻ പോകാനൊന്നും, ക്ഷമിക്കണം വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലാലോ, വീട്ടിൽ അമ്മയും ഒരു അനുജത്തിയും മാത്രമാണുള്ളത്, അച്ഛൻ ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ജോലി അവിടെ ഒരു കമ്പനിയിലാണ്, അമ്മ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ, ഒരു 39 വയസ്സായിക്കാണും […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 10

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part – 10 Ente Sundarikal Kambikatha bY:[email protected]
READ OLD PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | PART 4 | PART 5 |PART 6 | PART 7 |
PART 8 | PART 9   ഞാൻ റെഡി ആയി താഴേക്കു വന്നപ്പോ ഉമ്മ റൂമിൽ റെഡി
ആയികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഉമ്മ ഒരു ലെഗ്ഗിങ്ങ്സും ടോപുമാണ് ഇട്ടേക്കുന്നെ, അത് കണ്ടപ്പോ
തന്നെ എന്റെ കുണ്ണ വടിയായി നിന്നു കാരണം ഉമ്മാന്റെ നല്ല വണ്ണമുള്ള തുടകളാണ്, […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 10

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part – 10 Ente Sundarikal Kambikatha bY:[email protected] READ OLD PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | PART 4 | PART 5 |PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9   ഞാൻ റെഡി ആയി താഴേക്കു വന്നപ്പോ ഉമ്മ റൂമിൽ റെഡി ആയികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഉമ്മ ഒരു ലെഗ്ഗിങ്ങ്സും ടോപുമാണ് ഇട്ടേക്കുന്നെ, അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്റെ കുണ്ണ വടിയായി നിന്നു കാരണം ഉമ്മാന്റെ നല്ല വണ്ണമുള്ള തുടകളാണ്, […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 8

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part – 8 Ente Sundarikal Kambikatha bY [email protected]
READ FIRST PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | PART 4 | PART 5 |PART 6 | PART 7
  പിന്നീട് കോളേജിൽ വെച്ച് അവസരം കിട്ടുമ്പോയെല്ലാം ഞാനും രാധിക മാമുമായി പൂറു
നക്കലും കുണ്ണ ഊംബാലുമായി പോയി ഇടക്കൊക്കെ കളിക്കുകയും ചെയ്തു, അന്ന് വൈകുന്നേരം
വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മറ്റന്നാൾ ഉപ്പ വരുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു ഞമ്മളോട്
ഐര്പോര്ട്ടിലേക് രാവിലെ 10 […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 8

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part – 8 Ente Sundarikal Kambikatha bY [email protected] READ FIRST PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | PART 4 | PART 5 |PART 6 | PART 7   പിന്നീട് കോളേജിൽ വെച്ച് അവസരം കിട്ടുമ്പോയെല്ലാം ഞാനും രാധിക മാമുമായി പൂറു നക്കലും കുണ്ണ ഊംബാലുമായി പോയി ഇടക്കൊക്കെ കളിക്കുകയും ചെയ്തു, അന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മറ്റന്നാൾ ഉപ്പ വരുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു ഞമ്മളോട് ഐര്പോര്ട്ടിലേക് രാവിലെ 10 […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 7

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part – 7 Ente Sundarikal Kambikatha bY [email protected]
READ FIRST PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | PART 4 | PART 5 |PART 6   കോളേജിൽ
എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആരെയും കാണാതെ ഞാൻ ലൈബ്രറിയിലേക് കയറി, monday first period നു
ആരും ലൈബ്രറിയിലേക് വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാമിനോട് അവിടെ വരാൻ
പറഞ്ഞതു, ഒരു 10 മണിയായിട്ടും മാം വന്നില്ല, ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കി phn eduthilla,
[…]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 7

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part – 7 Ente Sundarikal Kambikatha bY [email protected] READ FIRST PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | PART 4 | PART 5 |PART 6   കോളേജിൽ എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആരെയും കാണാതെ ഞാൻ ലൈബ്രറിയിലേക് കയറി, monday first period നു ആരും ലൈബ്രറിയിലേക് വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാമിനോട് അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞതു, ഒരു 10 മണിയായിട്ടും മാം വന്നില്ല, ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കി phn eduthilla, […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 6

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part – 6 Ente Sundarikal Kambikatha bY [email protected]
READ FIRST PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | PART 4 | PART 5 രാവിലെ ഞാൻ
ഉണർന്നപ്പോ  ഉമ്മ അടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, പുതച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്, ഞാൻ
പുതപ് എടുത്തു മാറ്റി, ഒരു തുണിയുമില്ലാതെയാ കിടക്കുന്നതു, പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ആ
കുണ്ടിയും പൂറും കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു ഈ പൂറിൽ ഇനി എന്റെ
കുണ്ണയല്ലാതെ മറ്റൊരു കുണ്ണ കയറ്റിലാണ്, […]

Continue reading

എന്റെ സുന്ദരികൾ 6

എന്റെ സുന്ദരികൾ Part – 6 Ente Sundarikal Kambikatha bY [email protected] READ FIRST PART CLICK HERE | PART-2 | PART-3 | PART 4 | PART 5 രാവിലെ ഞാൻ ഉണർന്നപ്പോ  ഉമ്മ അടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, പുതച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്, ഞാൻ പുതപ് എടുത്തു മാറ്റി, ഒരു തുണിയുമില്ലാതെയാ കിടക്കുന്നതു, പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ആ കുണ്ടിയും പൂറും കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു ഈ പൂറിൽ ഇനി എന്റെ കുണ്ണയല്ലാതെ മറ്റൊരു കുണ്ണ കയറ്റിലാണ്, […]

Continue reading