സോഫിയ [മോളച്ചൻ]

♥️സോഫിയ ♥️ Sofiya | Author : Molachan     നിർത്താതെയുള്ള മൊബൈലിന്റെ റിങ് കേട്ട് കുളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സോഫിയ ദൃധിയിൽ ബാത്റൂമിൽനിന്നിറങ്ങി : അടുത്തെത്തിയപ്പോയേക്കും കട്ടായി .. നോക്കിയപ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്നും ഡാഡിയുടെ 4 മിസ്സ്ഡ് കാൾ .. എന്താണിപ്പോൾ ഇത്ര അർജന്റ്കാൾ.? സംശയിച്ചിരിക്കവേ അതാവരുന്നു പിന്നെയും കാൾ ഫ്രം ഡാഡി : ഹാലോ ഡാഡി .. മോളെ നീയെവിടെയായിരുന്നു ..? കുളിക്കായിരുന്നു ഡാഡി.. ഇത്രയും നേരമോ ? അല്ല ഞാൻ കുറച്ചു മുൻപ് […]

Continue reading

സോഫിയ [മോളച്ചൻ]

♥️സോഫിയ ♥️ Sofiya | Author : Molachan     നിർത്താതെയുള്ള മൊബൈലിന്റെ റിങ് കേട്ട് കുളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സോഫിയ ദൃധിയിൽ ബാത്റൂമിൽനിന്നിറങ്ങി : അടുത്തെത്തിയപ്പോയേക്കും കട്ടായി .. നോക്കിയപ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്നും ഡാഡിയുടെ 4 മിസ്സ്ഡ് കാൾ .. എന്താണിപ്പോൾ ഇത്ര അർജന്റ്കാൾ.? സംശയിച്ചിരിക്കവേ അതാവരുന്നു പിന്നെയും കാൾ ഫ്രം ഡാഡി : ഹാലോ ഡാഡി .. മോളെ നീയെവിടെയായിരുന്നു ..? കുളിക്കായിരുന്നു ഡാഡി.. ഇത്രയും നേരമോ ? അല്ല ഞാൻ കുറച്ചു മുൻപ് […]

Continue reading

അച്ഛന്റെ കുസൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 9 [മോളച്ചൻ]

💓അച്ഛന്റെ വികൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 9💓 Achante Vikruthiyum Molude Konchalum Part 9 Author : Molachan | Previous Part ഓരോ തുള്ളി മോൾടെ അകത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്കു കുണ്ണ അടിച്ചു് കയറ്റി കൊണ്ടിരുന്നു..മോളെന്നെ ഇറുകെ പുണർന്നു.. ഞാനും മോളെ കെട്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ടു.. അവസാന തുള്ളിയും മോൾടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക് വിക്ഷേപിച്ചു … ക്ഷീണിച്ചു മോൾടെ മാറിലേക്ക് വീണു ഞാൻ കുറച്ചു നേരം അങ്ങിനെ കിടന്നു.. മോളും എന്നെ കെട്ടിവരിഞ്ഞു മുകളില്നിന്നും മാറാതെ […]

Continue reading

അച്ഛന്റെ കുസൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 9 [മോളച്ചൻ]

💓അച്ഛന്റെ വികൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 9💓 Achante Vikruthiyum Molude Konchalum
Part 9 Author : Molachan | Previous Part ഓരോ തുള്ളി മോൾടെ അകത്തോട്ട് പമ്പ്
ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്കു കുണ്ണ അടിച്ചു് കയറ്റി
കൊണ്ടിരുന്നു..മോളെന്നെ ഇറുകെ പുണർന്നു.. ഞാനും മോളെ കെട്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ടു.. അവസാന
തുള്ളിയും മോൾടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക് വിക്ഷേപിച്ചു … ക്ഷീണിച്ചു മോൾടെ മാറിലേക്ക് വീണു
ഞാൻ കുറച്ചു നേരം അങ്ങിനെ കിടന്നു.. മോളും എന്നെ കെട്ടിവരിഞ്ഞു മുകളില്നിന്നും
മാറാതെ […]

Continue reading

അച്ഛന്റെ കുസൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 8 [മോളച്ചൻ]

💓അച്ഛന്റെ വികൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 8💓 Achante Vikruthiyum Molude Konchalum
Part 8 Author : Molachan | Previous Part …  സഹികെട്ട് മോൾ എന്റെ മുടകൾ പിടിച്ചു
വലിക്കാൻ തുടങ്ങി..എനിക്കു ചെറുതായി വേദനിക്കാനും.. ഞാൻ എന്റെ മുഖം മോൾടെ
മുളകൾക്കിടയില്നിന്നും എടുത്തു എന്റെ മോൾടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കിയതും മോൾ പൊടുന്നനെ
എന്റെ നെറ്റിയിൽ ഉമ്മവെച്ചുകൊണ്ടു എന്റെ ചുണ്ടിലേക്കിറങ്ങി ആർത്തിയോടെ ചുണ്ടു
വിഴുങ്ങി … പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് മോൾടെ ഒരു ചുംബന ആക്രമണം […]

Continue reading

അച്ഛന്റെ കുസൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 8 [മോളച്ചൻ]

💓അച്ഛന്റെ വികൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 8💓 Achante Vikruthiyum Molude Konchalum Part 8 Author : Molachan | Previous Part …  സഹികെട്ട് മോൾ എന്റെ മുടകൾ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ തുടങ്ങി..എനിക്കു ചെറുതായി വേദനിക്കാനും.. ഞാൻ എന്റെ മുഖം മോൾടെ മുളകൾക്കിടയില്നിന്നും എടുത്തു എന്റെ മോൾടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കിയതും മോൾ പൊടുന്നനെ എന്റെ നെറ്റിയിൽ ഉമ്മവെച്ചുകൊണ്ടു എന്റെ ചുണ്ടിലേക്കിറങ്ങി ആർത്തിയോടെ ചുണ്ടു വിഴുങ്ങി … പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് മോൾടെ ഒരു ചുംബന ആക്രമണം […]

Continue reading

അച്ഛന്റെ കുസൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 7 [മോളച്ചൻ]

💓അച്ഛന്റെ വികൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 7💓 Achante Vikruthiyum Molude Konchalum
Part 7 Author : Molachan | Previous Part ഈ വീക് കുറച്ചു തിരക്കിൽ പെട്ടുപോയ
കാരണമാണ് ഈ പാർട്ട് വൈകിയത് അതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.. …(അച്ഛന്റെ കുസൃതിയും മോൾടെ
കൊഞ്ചലും)..   എന്നാൽ വാ മോളു അച്ഛന്റെ കൈവിടാതെ പിടിച്ചോ.. കടൽ തീരെത്തെത്തിയ
ഞങ്ങൾ കമിതാക്കളെ പോലെ കയ്കൾ തമ്മിൽ കോർത്തുപിടിച്ചു കൊണ്ടു പരസ്പരം ഒന്നു നോക്കി…
… നിഷമോള്ടെ കണ്ണിൽ […]

Continue reading

അച്ഛന്റെ കുസൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 7 [മോളച്ചൻ]

💓അച്ഛന്റെ വികൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 7💓 Achante Vikruthiyum Molude Konchalum Part 7 Author : Molachan | Previous Part ഈ വീക് കുറച്ചു തിരക്കിൽ പെട്ടുപോയ കാരണമാണ് ഈ പാർട്ട് വൈകിയത് അതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.. …(അച്ഛന്റെ കുസൃതിയും മോൾടെ കൊഞ്ചലും)..   എന്നാൽ വാ മോളു അച്ഛന്റെ കൈവിടാതെ പിടിച്ചോ.. കടൽ തീരെത്തെത്തിയ ഞങ്ങൾ കമിതാക്കളെ പോലെ കയ്കൾ തമ്മിൽ കോർത്തുപിടിച്ചു കൊണ്ടു പരസ്പരം ഒന്നു നോക്കി… … നിഷമോള്ടെ കണ്ണിൽ […]

Continue reading

അച്ഛന്റെ കുസൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 6 [മോളച്ചൻ]

💓അച്ഛന്റെ വികൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 6💓 Achante Vikruthiyum Molude Konchalum Part 6 Author : Molachan | Previous Part ഇത്തവണ മോളും എന്നോട് സഹകരികച്ചു അവളുടെ വായ തുറന്നു തന്നു..ഞാനെന്റെ നാക്കും ചുണ്ടും അവളുടെ വായിലേക്ക് കയറ്റി അവളുടെ നാകുമായി കോർത്തിണക്കി ചപ്പി വലിച്ചു.. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ  നായിക നായകന്മാരെ ലോല ഞങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിച്ച് ചുണ്ടുകളും നക്കുകളും വലിച്ചൂമ്പി..പരിസരബോധം നഷ്ടപെട്ട ഞങ്ങളുടെ ചുംബന ലീലകൾ അവിടെ ഏറെ നേരം നീണ്ടുനിന്നു.. .. […]

Continue reading

അച്ഛന്റെ കുസൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 6 [മോളച്ചൻ]

💓അച്ഛന്റെ വികൃതിയും മോളുടെ കൊഞ്ചലും 6💓 Achante Vikruthiyum Molude Konchalum
Part 6 Author : Molachan | Previous Part ഇത്തവണ മോളും എന്നോട് സഹകരികച്ചു അവളുടെ
വായ തുറന്നു തന്നു..ഞാനെന്റെ നാക്കും ചുണ്ടും അവളുടെ വായിലേക്ക് കയറ്റി അവളുടെ
നാകുമായി കോർത്തിണക്കി ചപ്പി വലിച്ചു.. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ  നായിക നായകന്മാരെ ലോല
ഞങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിച്ച് ചുണ്ടുകളും നക്കുകളും വലിച്ചൂമ്പി..പരിസരബോധം നഷ്ടപെട്ട
ഞങ്ങളുടെ ചുംബന ലീലകൾ അവിടെ ഏറെ നേരം നീണ്ടുനിന്നു.. .. […]

Continue reading