സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 10 [Ashok] [Climax]

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 10 Swantham chechide makal Part 10 Author : Ashok | Previous Part കഥാംശം… എല്ലാരും ‘കിടു’, ‘തുടരണം’, ‘ബാക്കി ഉടനെ വരോ?’ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രചോദനം ആവേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഒരു കഥ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നറിയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തേജനം നൽകുക. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി.. ഇവിടെയുള്ള ലൈംഗിക കഥാചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശം കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അക്ഷര, വ്യാകരണ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക. ഇനിയും തുറന്നു അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമല്ലോ? വളരെ നാളുകൾക്കു […]

Continue reading

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 10 [Ashok] [Climax]

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 10 Swantham chechide makal Part 10 Author : Ashok
| Previous Part കഥാംശം… എല്ലാരും ‘കിടു’, ‘തുടരണം’, ‘ബാക്കി ഉടനെ വരോ?’ എന്നൊക്കെ
പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രചോദനം ആവേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഒരു കഥ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു
എന്നറിയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തേജനം നൽകുക. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ
പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി.. ഇവിടെയുള്ള ലൈംഗിക കഥാചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശം കൂടെ
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അക്ഷര, വ്യാകരണ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക. ഇനിയും തുറന്നു
അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമല്ലോ? വളരെ നാളുകൾക്കു […]

Continue reading

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 9 [Ashok]

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 9 Swantham chechide makal Part 9 Author : Ashok | Previous
Part കഥാംശം… വളരെ നാളുകൾക്കു ശേഷം നാട്ടിൽ അവധിക്കു വന്ന ഇളയസോഹദരൻ, സഹോദരിമാരുടെ
മൂന്നു പെൺമക്കളെയും, അവരുടെ കൂട്ടുകാരികളെയും സഹോദരിയേയും ഭ്രാന്തമായ സെക്സിനു
ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കഥ ആണിത് .. അതിനു ശേഷമുള്ള തീവ്രവും എന്നാൽ നിഷിദ്ധവുമായ
ലൈംഗിക വേഴ്ച്ചകളുടെ ഒരു പരമ്പരക്കായി തുടർന്ന് വായിക്കുക.
——————————————————————————————————————— സൂസനുമായുള്ള വേഴ്ച കഴിഞ്ഞു
വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ സമയം രണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ കാര്യമോർത്തു എന്റെ
നെഞ്ചിടിപ്പ് […]

Continue reading

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 9 [Ashok]

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 9 Swantham chechide makal Part 9 Author : Ashok | Previous Part കഥാംശം… വളരെ നാളുകൾക്കു ശേഷം നാട്ടിൽ അവധിക്കു വന്ന ഇളയസോഹദരൻ, സഹോദരിമാരുടെ മൂന്നു പെൺമക്കളെയും, അവരുടെ കൂട്ടുകാരികളെയും സഹോദരിയേയും ഭ്രാന്തമായ സെക്സിനു ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കഥ ആണിത് .. അതിനു ശേഷമുള്ള തീവ്രവും എന്നാൽ നിഷിദ്ധവുമായ ലൈംഗിക വേഴ്ച്ചകളുടെ ഒരു പരമ്പരക്കായി തുടർന്ന് വായിക്കുക. ——————————————————————————————————————— സൂസനുമായുള്ള വേഴ്ച കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ സമയം രണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ കാര്യമോർത്തു എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് […]

Continue reading

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 8 [Ashok]

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 8 Swantham chechide makal Part 8 | Author : Ashok Previous
Part കഥ ഇതുവരെ… വളരെ നാളുകൾക്കു ശേഷം നാട്ടിൽ അവധിക്കു വന്ന ഇളയസോഹദരൻ,
സഹോദരിമാരുടെ മൂന്നു പെൺമക്കളെയും, അവരുടെ കൂട്ടുകാരികളെയും ഭ്രാന്തമായ സെക്സിനു
ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കഥ ആണിത് .. അതിനു ശേഷമുള്ള തീവ്രവും എന്നാൽ നിഷിദ്ധവുമായ
ലൈംഗിക വേഴകളുടെ ഒരു പരമ്പരക്കായി തുടർന്ന് വായിക്കുക.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ഞായറാഴ്ച
എല്ലാരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദിവസം ആയതു കൊണ്ടും തലേ ദിവസം രാത്രിയിലെ […]

Continue reading

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 8 [Ashok]

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 8 Swantham chechide makal Part 8 | Author : Ashok Previous Part കഥ ഇതുവരെ… വളരെ നാളുകൾക്കു ശേഷം നാട്ടിൽ അവധിക്കു വന്ന ഇളയസോഹദരൻ, സഹോദരിമാരുടെ മൂന്നു പെൺമക്കളെയും, അവരുടെ കൂട്ടുകാരികളെയും ഭ്രാന്തമായ സെക്സിനു ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കഥ ആണിത് .. അതിനു ശേഷമുള്ള തീവ്രവും എന്നാൽ നിഷിദ്ധവുമായ ലൈംഗിക വേഴകളുടെ ഒരു പരമ്പരക്കായി തുടർന്ന് വായിക്കുക. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ഞായറാഴ്ച എല്ലാരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദിവസം ആയതു കൊണ്ടും തലേ ദിവസം രാത്രിയിലെ […]

Continue reading

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 7 [Ashok]

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 7 Swantham chechide makal Part 7 | Author : Ashok Previous Part കഥ ഇതുവരെ… അവധിയെടുത്തു സ്വന്തം ചേച്ചിമാരുടെ കൂടെ ഒരു മാസം താമസിക്കാൻ വന്ന ഞാൻ മൂത്ത ചേച്ചി ശാന്തയുടെ കാമവെറി പിടിച്ച മകൾ സുനിതയും ഇളയ ചേച്ചിയായ ജയയുടെ മകൾ രാധികയുമായും, തുടർന്ന് യാദൃശ്ചികമായി സൂസൻ എന്ന സുനിതയുടെ ഫ്രണ്ടുമായും കാമകേളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഒന്ന് തുടർന്ന് വേറൊന്നിലേക്കു എന്റെ കാമാഗ്നി ആളിപ്പടരുന്നു. തുടർന്ന്, ചേച്ചിയുടെ ഇളയ മകളുമായും രതിയിൽ […]

Continue reading

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 7 [Ashok]

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 7 Swantham chechide makal Part 7 | Author : Ashok Previous
Part കഥ ഇതുവരെ… അവധിയെടുത്തു സ്വന്തം ചേച്ചിമാരുടെ കൂടെ ഒരു മാസം താമസിക്കാൻ വന്ന
ഞാൻ മൂത്ത ചേച്ചി ശാന്തയുടെ കാമവെറി പിടിച്ച മകൾ സുനിതയും ഇളയ ചേച്ചിയായ ജയയുടെ മകൾ
രാധികയുമായും, തുടർന്ന് യാദൃശ്ചികമായി സൂസൻ എന്ന സുനിതയുടെ ഫ്രണ്ടുമായും
കാമകേളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഒന്ന് തുടർന്ന് വേറൊന്നിലേക്കു എന്റെ കാമാഗ്നി
ആളിപ്പടരുന്നു. തുടർന്ന്, ചേച്ചിയുടെ ഇളയ മകളുമായും രതിയിൽ […]

Continue reading

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 6 [Ashok]

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 6 Swantham chechide makal Part 6 | Author : Ashok Previous
Part ഈ കഥയുടെ അഞ്ചാം ഭാഗം വായിച്ചുകാണുമെന്നു കരുതുന്നു. തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക,
ഗൂഗിൾ ടൈപ്പിംഗ് ആയതിനാൽ കുറെയധികം അക്ഷരതെറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ രസം ചോർന്നു
പോകാത്തവണ്ണം പരമാവധി തിരുത്തിയിട്ടും ഉണ്ട്. ഇനി മുതൽ കഥയിൽ പുതിയ തകർപ്പൻ
കാമക്കളികൾ അതും ഫെറ്റിഷ് ഇഷ്ട്ടപെടുന്നവർക്കും കൂടി വേണ്ടി
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫാന്റസി ഷെയർ ചെയ്യുക. അതനുസരിച്ചു കഥയിൽ
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കാം. […]

Continue reading

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 6 [Ashok]

സ്വന്തം ചേച്ചിടെ മകൾ 6 Swantham chechide makal Part 6 | Author : Ashok Previous Part ഈ കഥയുടെ അഞ്ചാം ഭാഗം വായിച്ചുകാണുമെന്നു കരുതുന്നു. തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക, ഗൂഗിൾ ടൈപ്പിംഗ് ആയതിനാൽ കുറെയധികം അക്ഷരതെറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ രസം ചോർന്നു പോകാത്തവണ്ണം പരമാവധി തിരുത്തിയിട്ടും ഉണ്ട്. ഇനി മുതൽ കഥയിൽ പുതിയ തകർപ്പൻ കാമക്കളികൾ അതും ഫെറ്റിഷ് ഇഷ്ട്ടപെടുന്നവർക്കും കൂടി വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫാന്റസി ഷെയർ ചെയ്യുക. അതനുസരിച്ചു കഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കാം. […]

Continue reading