ഷംനത്തയുടെ മുയൽക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ [ഒലിവർ]

ഷംനത്തയുടെ മുയൽക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ Shamnathayude Muyalkunjungal | Author : Oliver ഹായ്
ഫ്രണ്ട്സ്, ഫോഴ്സ്ഡ് അല്പമെങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ഇത് വായിക്കരുത്. പിന്നെ
കാര്യമായ കഥയും പ്രതീക്ഷിക്കരുതേ. ഫർസാനയെ നിക്കാഹ് കഴിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന അതേ ആഴ്ചയിൽ
തന്നെ “ഇക്കാ നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടുമാസത്തേക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാലോന്ന്” അവൾ
പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷഹനാസ് അതങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ :
ഒന്ന്, ഫര്‍സാന പള്ളിവക ഒരു എല്‍.പി സ്കൂളില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ
ക്ലാസ്സ്‌ തീരാന്‍ ഇനി രണ്ടുമാസം കൂടിയേയുള്ളൂ. ഹർസാനയ്ക്ക് […]

Continue reading

ഷംനത്തയുടെ മുയൽക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ [ഒലിവർ]

ഷംനത്തയുടെ മുയൽക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ Shamnathayude Muyalkunjungal | Author : Oliver ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫോഴ്സ്ഡ് അല്പമെങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ഇത് വായിക്കരുത്. പിന്നെ കാര്യമായ കഥയും പ്രതീക്ഷിക്കരുതേ. ഫർസാനയെ നിക്കാഹ് കഴിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന അതേ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ “ഇക്കാ നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടുമാസത്തേക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാലോന്ന്” അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷഹനാസ് അതങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ : ഒന്ന്, ഫര്‍സാന പള്ളിവക ഒരു എല്‍.പി സ്കൂളില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സ്‌ തീരാന്‍ ഇനി രണ്ടുമാസം കൂടിയേയുള്ളൂ. ഹർസാനയ്ക്ക് […]

Continue reading