നിള പിന്നെയും ഒഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു

നിള പിന്നെയും ഒഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു Nila Pinneyum Ozhukikondirunnu bY രാജിഅനിൽ
Ass`bm]ptS N®m Wn Ass`bm]ptS “””” WmkmfpNpµ t£{S¯n Wn¶pw HjpNns]¯n] B PmWw
Wna]ns` Nmtääv k¶v– SjpNn]t¸mÄ B\v tUk³ fmgv N®v Sp_¶Sv…. AXp¡a]n b{Sw S«p¶ lÐw
tNÄ¡mw. AkÄ Fjpt¶äp tKm`n SpX§n]n^n¡p¶p.. bmkw… NÃp “”Fsâ Wo«n]pÅ knan tN
«n«mk\w AkÄ HmXn k^p¶ H¨ tNÄ¡mw… fmgv t¶ knant¨m sSm«^nNn Np¸nka Nn`p¡w […]

Continue reading

നിള പിന്നെയും ഒഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു

നിള പിന്നെയും ഒഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു Nila Pinneyum Ozhukikondirunnu bY രാജിഅനിൽ Ass`bm]ptS N®m Wn Ass`bm]ptS “””” WmkmfpNpµ t£{S¯n Wn¶pw HjpNns]¯n] B PmWw Wna]ns` Nmtääv k¶v– SjpNn]t¸mÄ B\v tUk³ fmgv N®v Sp_¶Sv…. AXp¡a]n b{Sw S«p¶ lÐw tNÄ¡mw. AkÄ Fjpt¶äp tKm`n SpX§n]n^n¡p¶p.. bmkw… NÃp “”Fsâ Wo«n]pÅ knan tN «n«mk\w AkÄ HmXn k^p¶ H¨ tNÄ¡mw… fmgv t¶ knant¨m sSm«^nNn Np¸nka Nn`p¡w […]

Continue reading