അങ്കിളിന്റെ ഒപ്പമുള്ള വീക്കെൻഡ്‌സ് [അനുഭവസ്ഥൻ]

അങ്കിളിന്റെ ഒപ്പമുള്ള വീക്കെൻഡ്‌സ് Unclente Oppamulla weakness | Author :
Anubhavasthan   ഇതെന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മാന്യ വായനക്കാർ
പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള അത്ര തരിപ്പ് / ത്രില്ല് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഇല്ല. അതിനാൽ
മെല്ലെ കമ്പി ആക്കാൻ മാത്രം ഇത് വായിച്ചാൽ മതി. എന്റെ പേര് സനു. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഗേ
അല്ല. ഇപ്പോൾ വയസ് 26. ഇത് വരെ ഒരു 4 ഗേൾ ഫ്രണ്ട്‌സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. […]

Continue reading

അങ്കിളിന്റെ ഒപ്പമുള്ള വീക്കെൻഡ്‌സ് [അനുഭവസ്ഥൻ]

അങ്കിളിന്റെ ഒപ്പമുള്ള വീക്കെൻഡ്‌സ് Unclente Oppamulla weakness | Author : Anubhavasthan   ഇതെന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മാന്യ വായനക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള അത്ര തരിപ്പ് / ത്രില്ല് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഇല്ല. അതിനാൽ മെല്ലെ കമ്പി ആക്കാൻ മാത്രം ഇത് വായിച്ചാൽ മതി. എന്റെ പേര് സനു. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഗേ അല്ല. ഇപ്പോൾ വയസ് 26. ഇത് വരെ ഒരു 4 ഗേൾ ഫ്രണ്ട്‌സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. […]

Continue reading