അമൃതയും വർഷയും 1

അമൃതയും വർഷയും Amruthayum Varshayum Part 1 bY Amal   ഞാൻ അമൽ കോളേജിൽ
പഠിക്കുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും ഗൾഫിലാണ്. കുടുംബങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് എൻ്റെ താമസം. ഹയർ
സ്റ്റഡീസ് ന് വേണ്ടി എനിക്ക് മറ്റു ജില്ലയിലേക് പോകേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ
ഹോസ്റ്റലിലേക് താമസം മാറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ദിവസം വണ്ടി എടുത്തു
ചുറ്റി കരഗാൻ തിരുമാനിച്ചു. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എത്തി. ഫുൾ നെല്ല് പാടാം. ഞാൻ അതിലേക്കു
നോക്കി നിന്നും കുറെ ചിത്രങ്ങൾ […]

Continue reading

അമൃതയും വർഷയും 1

അമൃതയും വർഷയും Amruthayum Varshayum Part 1 bY Amal   ഞാൻ അമൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും ഗൾഫിലാണ്. കുടുംബങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് എൻ്റെ താമസം. ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ന് വേണ്ടി എനിക്ക് മറ്റു ജില്ലയിലേക് പോകേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലേക് താമസം മാറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ദിവസം വണ്ടി എടുത്തു ചുറ്റി കരഗാൻ തിരുമാനിച്ചു. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എത്തി. ഫുൾ നെല്ല് പാടാം. ഞാൻ അതിലേക്കു നോക്കി നിന്നും കുറെ ചിത്രങ്ങൾ […]

Continue reading