ഷീബ യുടെ ജോയിച്ഛൻ 1

ഷീബ യുടെ ജോയിച്ഛൻ ഇതൊരു സങ്കല്പിത കഥയാണ് Sheebayude Joychan bY ലക്ഷ്മി എന്ന ലച്ചു       F³s_ tb^v `£vfn, Ft¶ A_n]p¶kÀ FÃmk^pw `¨p Fs¶ knan¡pw . tNmjnt¡mXv dm`ptÈ^n `m\v koXv. Aѳ Nrgv\NpfmÀ A]À`³Zntâ Nm¸nä`m] Z»n³ `m\v .H^p kÀg¯n fq¶v fmhw `okv .A½ Xo¨À B\v. F³s_ sdÌv {c*pw A½ Ss¶]m\v H^p hzNm^yw tbm`pw M§Ä¡nX]n CÃ.A½s] Nm\m³ Wà ewPn]m\v […]

Continue reading