ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 6 [Kamukan]

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 6 ChembakaChelulla Ettathiyamma Part 6 | Author : Kamukan [ Previous Parts ] ശരീരം പോലെ മനസ്സും തണുത്തു അവൻ തേടി വന്ന് പരിഹാരം എന്ത് ആണ് എന്ന് അവനു അ നിമിഷം മനസ്സിൽ ആയി.       എന്ത് എന്നാൽ അവൻ….     തുടരുന്നു വായിക്കുക,   തന്നെ ആണ് അ ചോദിച്ചതിന് ഉള്ള ഉത്തരം. അവനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിനുയുള്ള ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ.     […]

Continue reading

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 5 [Kamukan]

 ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 5 ChembakaChelulla Ettathiyamma Part 5 | Author : Kamukan [ Previous Parts ]       ഞാൻ   ഇത്ര  ദിവസം  ആയി  തപ്പി   നടന്ന   ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ആയിരുന്നു അവിടെ  ഞാൻ  കണ്ടതും കേട്ടതും.   തുടരുന്നു   വായിക്കുക,   ഡി  തേവിടിച്ചി  എന്നും  പറഞ്ഞു    കൊണ്ടു ഏട്ടത്തിയെ   കൊങ്ങക്ക് പിടിച്ചു     ഒരു  മൂലയിൽ      […]

Continue reading

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 4 [Kamukan]

 ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 4 ChembakaChelulla Ettathiyamma Part 4 | Author : Kamukan [ Previous Parts ]   അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കതക്  തുറന്നു വരുന്നേ ആളെ  കണ്ടു ഞാൻ   തുടർന്നു വായിക്കുക,   ദിവ്യ  ഏട്ടത്തി  കുളിച്ചു  വരുന്നേ   വരവായിരുന്നു  അത്.   ഇത്ര നാൾ  ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുയും ഏട്ടത്തിയുടെ  സൗന്ദര്യം  കാണുന്നെ  ഇന്ന്   ആയിരുന്നു.   കരിമഷി  എഴുതിയെ   പേടമാൻ മിഴികൾ  തത്തിക്കളിക്കുന്ന കുട്ടിത്തം.   […]

Continue reading