ലോറിക്കാരന്റെ ചെക്കൻ 2 [SALVATORE]

ലോറിക്കാരന്റെ ചെക്കൻ 2 Lorikkarante Chekkan Part 2 | Author : Salvator [ Previous Part ]   തുടരുന്നു ലോറിയുടെ ബാക്കിലെ വാതിലടച്ച് എവിടേക്കോ അയാൾ പോയിരുന്നു. ബാക്കി മുഴുവൻ ഇരുട്ടും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ലൈറ്റ് വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബെഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഒരു ചെറിയ മേശയും അതിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ കവറും മേശയുടെ മുകളിൽ രണ്ടുമൂന്ന് ഗ്ലാസ്സുകളും ഒരു കുപ്പിയും […]

Continue reading

ലോറിക്കാരന്റെ ചെക്കൻ 1 [SALVATORE]

ലോറിക്കാരന്റെ ചെക്കൻ 1 Lorikkarante Chekkan Part 1 | Author : Salvator   ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് ഒരു സമ്പൂർണ ഗേ സ്റ്റോറി ആണ്. ആദ്യം തന്നെ പറയാം. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മാത്രം വായിക്കുക. വായിച്ചു ഇഷ്ട്ടപെട്ടാൽ കമെന്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ വിഷ്ണു. എല്ലാവരും വിച്ചു എന്ന് വിളിക്കും. തൃശൂർ പെരിങ്ങോട്ടുകര ആണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം തന്നെ. ഡിഗ്രി വരെ പല കേരളത്തിൽ പല ഇടങ്ങളിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഭാഷയിൽ തൃശൂർ […]

Continue reading

ലോറിക്കാരന്റെ ചെക്കൻ 1 [SALVATORE]

ലോറിക്കാരന്റെ ചെക്കൻ 1 Lorikkarante Chekkan Part 1 | Author : Salvator   ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് ഒരു സമ്പൂർണ ഗേ സ്റ്റോറി ആണ്. ആദ്യം തന്നെ പറയാം. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മാത്രം വായിക്കുക. വായിച്ചു ഇഷ്ട്ടപെട്ടാൽ കമെന്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ വിഷ്ണു. എല്ലാവരും വിച്ചു എന്ന് വിളിക്കും. തൃശൂർ പെരിങ്ങോട്ടുകര ആണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം തന്നെ. ഡിഗ്രി വരെ പല കേരളത്തിൽ പല ഇടങ്ങളിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഭാഷയിൽ തൃശൂർ […]

Continue reading