ലൂസിഫർ 1 (ലോലന്‍)

ലൂസിഫർ 1 (ലോലന്‍) …………….. ???–LUCIFER–??? ………………   ^mkns` 5. 30 B]n _w` fNsW
knan¨p….: ]mhosW dm¦v sNmXp¯p Fjpt¶äp Wnh-vN^nNv. Zm Fjpt¶Â¡X sI_p¡m hf]w B]n.
C{S sb«¶v tW^w skapt¯m CsSs´m^p Nãw B\v fpiv–hnt]mXv Imäv sI]vSp D_§m³
sskNn]Snsâ]m D½msX Nan]m¡Â tN«p In^n¨psNm*v Ak³ Fjpt¶äp. fpivhnW F¶ fpivhn Aksâ
Kok³ AXp¯ fmhw B\v N`ym\w Unkh§Ä tbmNp¶nà Nm¯n^n¡m³ k¿. […]

Continue reading

ലൂസിഫർ 1 (ലോലന്‍)

ലൂസിഫർ 1 (ലോലന്‍) …………….. ???–LUCIFER–??? ………………   ^mkns` 5. 30 B]n _w` fNsW knan¨p….: ]mhosW dm¦v sNmXp¯p Fjpt¶äp Wnh-vN^nNv. Zm Fjpt¶Â¡X sI_p¡m hf]w B]n. C{S sb«¶v tW^w skapt¯m CsSs´m^p Nãw B\v fpiv–hnt]mXv Imäv sI]vSp D_§m³ sskNn]Snsâ]m D½msX Nan]m¡Â tN«p In^n¨psNm*v Ak³ Fjpt¶äp. fpivhnW F¶ fpivhn Aksâ Kok³ AXp¯ fmhw B\v N`ym\w Unkh§Ä tbmNp¶nà Nm¯n^n¡m³ k¿. […]

Continue reading