വേശ്യായനം 13 [വാല്മീകൻ]

വേശ്യായനം 13 Veshyayanam Part 13 | Author : Valmeekan | Previous Part   ജോലിത്തിരക്ക് കാരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര പ്രോത്സാഹനവും പ്രതികരണങ്ങളും ഇല്ലാത്തതു കാരണവും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഉടനെ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. ആർക്കെങ്കിലും ഈ കഥ തുടരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ പങ്കു വെക്കാം. —————————————————————————————————————————- സലീനയും കൃഷ്ണദാസും കുറച്ച് നേരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സ്തബ്ധരായി നിന്നു. ഇരുവരും ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ […]

Continue reading

വേശ്യായനം 13 [വാല്മീകൻ]

വേശ്യായനം 13 Veshyayanam Part 13 | Author : Valmeekan | Previous Part  
ജോലിത്തിരക്ക് കാരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര പ്രോത്സാഹനവും പ്രതികരണങ്ങളും ഇല്ലാത്തതു
കാരണവും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഉടനെ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. ആർക്കെങ്കിലും ഈ കഥ തുടരാൻ
താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച്
ആശയങ്ങൾ പങ്കു വെക്കാം. —————————————————————————————————————————- സലീനയും
കൃഷ്ണദാസും കുറച്ച് നേരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സ്തബ്ധരായി നിന്നു. ഇരുവരും ഇങ്ങനെ
ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ […]

Continue reading

വേശ്യായനം 12 [വാല്മീകൻ]

വേശ്യായനം 12 Veshyayanam Part 12 | Author : Valmeekan | Previous Part   ഈ കഥ
തികച്ചും സാങ്കല്പികം ആണ്. ജീവിച്ചവരോ അതോ മരിച്ചവരോ ആയി ഏതെങ്കിലും സാദൃശ്യം
തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികം ആണ്.
—————————————————————————————————————————- സലീനയെ കണ്ടത് മുതൽ അവളെ പണ്ണാൻ
കഴിയാത്തതിൽ കഴപ്പ് മൂത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ വർഗീസ്. ശാന്തിബെൻ എന്തോ
കരുതിക്കൂട്ടി അവളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി.  രാവിലെ
ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തിയ അയാൾ അയാളുടെ കാബിനിൽ നിന്നും നേഴ്സ് […]

Continue reading

വേശ്യായനം 12 [വാല്മീകൻ]

വേശ്യായനം 12 Veshyayanam Part 12 | Author : Valmeekan | Previous Part   ഈ കഥ തികച്ചും സാങ്കല്പികം ആണ്. ജീവിച്ചവരോ അതോ മരിച്ചവരോ ആയി ഏതെങ്കിലും സാദൃശ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികം ആണ്. —————————————————————————————————————————- സലീനയെ കണ്ടത് മുതൽ അവളെ പണ്ണാൻ കഴിയാത്തതിൽ കഴപ്പ് മൂത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ വർഗീസ്. ശാന്തിബെൻ എന്തോ കരുതിക്കൂട്ടി അവളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി.  രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തിയ അയാൾ അയാളുടെ കാബിനിൽ നിന്നും നേഴ്സ് […]

Continue reading

വേശ്യായനം 11 [വാല്മീകൻ]

വേശ്യായനം 11 Veshyayanam Part 11 | Author : Valmeekan | Previous Part   ഈ കഥ
തികച്ചും സാങ്കല്പികം ആണ്. ജീവിച്ചവരോ അതോ മരിച്ചവരോ ആയി ഏതെങ്കിലും സാദൃശ്യം
തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികം ആണ്. ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ
സംഭാഷണങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ ആണ്. തർജ്ജമയടക്കം എഴുതാനുള്ള സമയക്കുറവു കാരണം  എല്ലാവരും
മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതായാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. തർജമ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളിടത്ത്
ഹിന്ദി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥ ഇത് വരെ: സലീന നസീബയുടെ ഏക മകളാണ്. […]

Continue reading

വേശ്യായനം 11 [വാല്മീകൻ]

വേശ്യായനം 11 Veshyayanam Part 11 | Author : Valmeekan | Previous Part   ഈ കഥ തികച്ചും സാങ്കല്പികം ആണ്. ജീവിച്ചവരോ അതോ മരിച്ചവരോ ആയി ഏതെങ്കിലും സാദൃശ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികം ആണ്. ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ സംഭാഷണങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ ആണ്. തർജ്ജമയടക്കം എഴുതാനുള്ള സമയക്കുറവു കാരണം  എല്ലാവരും മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതായാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. തർജമ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളിടത്ത് ഹിന്ദി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥ ഇത് വരെ: സലീന നസീബയുടെ ഏക മകളാണ്. […]

Continue reading

വേശ്യായനം 10 [വാല്മീകൻ]

വേശ്യായനം 10 Veshyayanam Part 10 | Author : Valmeekan | Previous Part ഈ കഥ തികച്ചും സാങ്കല്പികം ആണ്. ജീവിച്ചവരോ അതോ മരിച്ചവരോ ആയി ഏതെങ്കിലും സാദൃശ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികം മാത്രം ആണ്. —————————————————————————————————————————- അഹമ്മദിൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ നസീബയുടെ കാര്യമാണ് ആകെ കഷ്ടമായത്. അവൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പിടിവള്ളി നഷ്ടമായി. ദൈനംദിന ചെലവുകളും സലീനയുടെ പഠനവും  എല്ലാം കൂടെ ഒത്തു പോവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം അവളെ കാണാൻ […]

Continue reading

വേശ്യായനം 10 [വാല്മീകൻ]

വേശ്യായനം 10 Veshyayanam Part 10 | Author : Valmeekan | Previous Part ഈ കഥ
തികച്ചും സാങ്കല്പികം ആണ്. ജീവിച്ചവരോ അതോ മരിച്ചവരോ ആയി ഏതെങ്കിലും സാദൃശ്യം
തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികം മാത്രം ആണ്.
—————————————————————————————————————————- അഹമ്മദിൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ നസീബയുടെ
കാര്യമാണ് ആകെ കഷ്ടമായത്. അവൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പിടിവള്ളി നഷ്ടമായി. ദൈനംദിന
ചെലവുകളും സലീനയുടെ പഠനവും  എല്ലാം കൂടെ ഒത്തു പോവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി.
ഒരു ദിവസം അവളെ കാണാൻ […]

Continue reading

വേശ്യായനം 9 [വാല്മീകൻ]

വേശ്യായനം 9 Veshyayanam Part 9 | Author : Valmeekan | Previous Part       ഈ കഥ തികച്ചും സാങ്കല്പികം ആണ്. ജീവിച്ചവരോ അതോ മരിച്ചവരോ ആയി ഏതെങ്കിലും സാദൃശ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികം മാത്രം ആണ്. ഈ അധ്യായത്തിലെ കുറെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഇന്ഗ്ലീഷിലാണ്. അത് മുഴുവൻ തർജ്ജമ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു കാരണം മലയാളത്തിലാണ് എഴുതുന്നത്. ചില വാക്കുകളുടെ ശരിയായ അർഥം കിട്ടുവാൻ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ————————————————————————————————————————— ബോധം […]

Continue reading

വേശ്യായനം 9 [വാല്മീകൻ]

വേശ്യായനം 9 Veshyayanam Part 9 | Author : Valmeekan | Previous Part       ഈ കഥ
തികച്ചും സാങ്കല്പികം ആണ്. ജീവിച്ചവരോ അതോ മരിച്ചവരോ ആയി ഏതെങ്കിലും സാദൃശ്യം
തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികം മാത്രം ആണ്. ഈ അധ്യായത്തിലെ കുറെ
സംഭാഷണങ്ങൾ ഇന്ഗ്ലീഷിലാണ്. അത് മുഴുവൻ തർജ്ജമ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു കാരണം
മലയാളത്തിലാണ് എഴുതുന്നത്. ചില വാക്കുകളുടെ ശരിയായ അർഥം കിട്ടുവാൻ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ
ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ————————————————————————————————————————— ബോധം […]

Continue reading