കുറ്റി മുടിയുള്ള കക്ഷം 2 [വാവ]

കുറ്റി മുടിയുള്ള കക്ഷം 2 Kutty Mudiyulla Kaksham Part 2 | Author : VaVa Previous
Part   സത്യം   പറയട്ടെ, അശ്വിന്   അന്ന്  രാത്രി   ഉറങ്ങാനേ കഴിഞ്ഞില്ല… തിരിഞ്ഞു
കിടന്നാലും മറിഞ്ഞു  കിടന്നാലും     ഒരേ ഒരു   രൂപം മാത്രം  മനസ്സിൽ… കക്ഷം   ഷേവ് 
 ചെയ്യാതെ സ്ലീവ്‌ലെസ്   ധരിച്   ഓഫിസിൽ വന്ന പെൺകുട്ടി – പൂർണിമ കപൂർ ! ചമ്മി
വെളുത്ത ശേഷം  തന്നെ  നോക്കി സോറി പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി… തന്നെപ്പോലെ ഒരു  […]

Continue reading

കുറ്റി മുടിയുള്ള കക്ഷം 2 [വാവ]

കുറ്റി മുടിയുള്ള കക്ഷം 2 Kutty Mudiyulla Kaksham Part 2 | Author : VaVa Previous Part   സത്യം   പറയട്ടെ, അശ്വിന്   അന്ന്  രാത്രി   ഉറങ്ങാനേ കഴിഞ്ഞില്ല… തിരിഞ്ഞു കിടന്നാലും മറിഞ്ഞു  കിടന്നാലും     ഒരേ ഒരു   രൂപം മാത്രം  മനസ്സിൽ… കക്ഷം   ഷേവ്   ചെയ്യാതെ സ്ലീവ്‌ലെസ്   ധരിച്   ഓഫിസിൽ വന്ന പെൺകുട്ടി – പൂർണിമ കപൂർ ! ചമ്മി വെളുത്ത ശേഷം  തന്നെ  നോക്കി സോറി പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി… തന്നെപ്പോലെ ഒരു  […]

Continue reading

കുറ്റി മുടിയുള്ള കക്ഷം [വാവ]

കുറ്റി മുടിയുള്ള കക്ഷം Kutty Mudiyulla Kaksham | Author : VaVa   ഇരുപത്തഞ്ചാം
വയസിൽ   ഡൽഹിയിൽ  ജോലി കിട്ടി പോകുമ്പോൾ   അശ്വിന് ആകെ  അങ്കലാപ്പ് ആയിരുന്നു..
പരിചയം ഇല്ലാത്ത   സ്ഥലം…. അറിയാത്ത ഭാഷ… ലോകത്തു തന്നെ  വൻ   നഗരം…. തിങ്കളാഴ്ച
 ജോയിൻ ചെയ്യാൻ    ശനി ആഴ്ച തന്നെ എത്തി… കൊണ്ണോട്ട് പ്ലേസിൽ ചുറ്റി അടിച്ചു ഒരു
നാൾ കഴിച്ചു കൂട്ടി…. തിങ്കൾ  രാവിലെ തന്നെ   ഉദ്യോഗ […]

Continue reading

കുറ്റി മുടിയുള്ള കക്ഷം [വാവ]

കുറ്റി മുടിയുള്ള കക്ഷം Kutty Mudiyulla Kaksham | Author : VaVa   ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസിൽ   ഡൽഹിയിൽ  ജോലി കിട്ടി പോകുമ്പോൾ   അശ്വിന് ആകെ  അങ്കലാപ്പ് ആയിരുന്നു.. പരിചയം ഇല്ലാത്ത   സ്ഥലം…. അറിയാത്ത ഭാഷ… ലോകത്തു തന്നെ  വൻ   നഗരം…. തിങ്കളാഴ്ച  ജോയിൻ ചെയ്യാൻ    ശനി ആഴ്ച തന്നെ എത്തി… കൊണ്ണോട്ട് പ്ലേസിൽ ചുറ്റി അടിച്ചു ഒരു നാൾ കഴിച്ചു കൂട്ടി…. തിങ്കൾ  രാവിലെ തന്നെ   ഉദ്യോഗ […]

Continue reading