മകള്‍ക്ക് 1

മകള്‍ക്ക് 1 Makalkk Part 1 bY വാസുദേവമൂസദ്   കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് അവൾ എന്താണിങ്ങ്
വരാത്തത്?” “അവൾ വരുമെന്നേ.. ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നുമല്ലല്ലോ? ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടൂ..”
ഭാര്യ എന്ത്‌ പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് സമാധാനമായില്ല. എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ യമുന ഇത്
വരെ വീട്ടിലെത്തിയില്ല, മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആധിയാണ്.
പെണ്മക്കളുള്ള അച്ഛന്മാർക്കേ അത് മനസ്സിലാകൂ.. ഞാൻ വാസുദേവമൂസദ്. ഭാര്യ സരസ്വതി
ടീച്ചർ, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പെണ്മക്കൾ. മൂത്ത മകൾ ഗംഗയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു, പക്ഷെ
അതോടെ […]

Continue reading

മകള്‍ക്ക് 1

മകള്‍ക്ക് 1 Makalkk Part 1 bY വാസുദേവമൂസദ്   കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് അവൾ എന്താണിങ്ങ് വരാത്തത്?” “അവൾ വരുമെന്നേ.. ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നുമല്ലല്ലോ? ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടൂ..” ഭാര്യ എന്ത്‌ പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് സമാധാനമായില്ല. എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ യമുന ഇത് വരെ വീട്ടിലെത്തിയില്ല, മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആധിയാണ്. പെണ്മക്കളുള്ള അച്ഛന്മാർക്കേ അത് മനസ്സിലാകൂ.. ഞാൻ വാസുദേവമൂസദ്. ഭാര്യ സരസ്വതി ടീച്ചർ, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പെണ്മക്കൾ. മൂത്ത മകൾ ഗംഗയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു, പക്ഷെ അതോടെ […]

Continue reading