ഞാനും ഭാര്യയും

ഞാനും ഭാര്യയും By Vishal |  Njaanum Bharyayum ഞാന്‍ വിശാല്‍ ഇതു ഞങ്ങളുടെ
ഇഷ്ട്ടങ്ങളുടെ കഥ , എന്‍റെ എല്ലാം ആണ് ലിഷ ഞാന്‍ ലിഷയെ എന്‍റെ സ്വന്തമാക്കിയത് വളരെ
അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് കാരണം ഞങ്ങള്‍ പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഒരുപാടു
ബുദ്ധിമുട്ടി ലിഷയുടെ പിറകെ നടന്നു ആണ് രണ്ടു വര്‍ഷത്തില്‍ അധികം എടുത്തു ലിഷയെ
കൊണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ട്ടമാണ് എന്നു പറയിക്കാന്‍ , മെക്കനിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിംഗ്
കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ എനിക്ക് ജോലികിട്ടി . ഞാന്‍ […]

Continue reading

ഞാനും ഭാര്യയും

ഞാനും ഭാര്യയും By Vishal |  Njaanum Bharyayum ഞാന്‍ വിശാല്‍ ഇതു ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ട്ടങ്ങളുടെ കഥ , എന്‍റെ എല്ലാം ആണ് ലിഷ ഞാന്‍ ലിഷയെ എന്‍റെ സ്വന്തമാക്കിയത് വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് കാരണം ഞങ്ങള്‍ പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഒരുപാടു ബുദ്ധിമുട്ടി ലിഷയുടെ പിറകെ നടന്നു ആണ് രണ്ടു വര്‍ഷത്തില്‍ അധികം എടുത്തു ലിഷയെ കൊണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ട്ടമാണ് എന്നു പറയിക്കാന്‍ , മെക്കനിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ എനിക്ക് ജോലികിട്ടി . ഞാന്‍ […]

Continue reading