വേർപാട് 1 [ സാത്താൻ ]

വേർപാട് 1 VERPAAD 1 BY SATHAAN Hs¡ Nq«pNms^ Cu bmÀ«n Nan]nà .. B£³ B\pt±ln¡p¶Sv. AXp¯ bmÀ«n sl^n]m¡mw Aen{bm]§Ä¡pw WnÀtUlW§Ä¡pw Wµn ======= “”Zm , MmWn_§pkm”” ASv b_tªm*v Aen FjptWäp “”WnÂs¡Xm ..Np_¨p Njnªp H^pfn¨p tbmNmw”” i^n AksW WnÀdÔn¨p. “”Xm .. ‘A½ ko«n Hä¡m..”” ASpw b_ªp Ak³ ssN Wo«n tfl¸p_¯n^p¶ siÂsfäv FXp¯p. “”F¶ sl^n ..Wo knt«m”” i^n AksW […]

Continue reading