മൂക്കുത്തി 2 [Sarath]

മൂക്കുത്തി 2 Mookuthi Part 2 | Author : Sarath | Previous Part   ആദ്യ ഭാഗത്തിന്
തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി ❤️ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രേതീക്ഷിക്കുന്നു.
************************** ടാ മോനെ അമലേ എണികേടാ സമയം 10 കഴിഞ്ഞു  ടാ… ഇന്നലത്തെ
തിരച്ചിലും പിന്നെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ കാഴ്ച്ചയും ഒക്കെ കണ്ട് നല്ലൊരു വാണം പാസ്സ്
ആക്കിയാണ് ഇന്നലെ കിടന്നത്. അതിന്റെ ഷീണം ആണ് ഫുൾ. ബെഡിൽ നിന്നും എണിറ്റു കണ്ണു
തിരുമിനോക്കിയപ്പോ […]

Continue reading

മൂക്കുത്തി 2 [Sarath]

മൂക്കുത്തി 2 Mookuthi Part 2 | Author : Sarath | Previous Part   ആദ്യ ഭാഗത്തിന് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി ❤️ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രേതീക്ഷിക്കുന്നു. ************************** ടാ മോനെ അമലേ എണികേടാ സമയം 10 കഴിഞ്ഞു  ടാ… ഇന്നലത്തെ തിരച്ചിലും പിന്നെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ കാഴ്ച്ചയും ഒക്കെ കണ്ട് നല്ലൊരു വാണം പാസ്സ് ആക്കിയാണ് ഇന്നലെ കിടന്നത്. അതിന്റെ ഷീണം ആണ് ഫുൾ. ബെഡിൽ നിന്നും എണിറ്റു കണ്ണു തിരുമിനോക്കിയപ്പോ […]

Continue reading

മൂക്കുത്തി [Sarath]

മൂക്കുത്തി Mookuthi | Author : Sarath   ആദ്യമേ എല്ലാരോടും ഈ കഥയിൽ പേജിന്റെ എണ്ണം
കുറവാകും അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഓരോ പാർട്ട്‌  പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇടാൻ വേണ്ടി
ആണ്.  ഇനി കഥയിലേക്ക്….*****************************************   ഡാ….  അമലേ
അമ്മ ഉണ്ടോ ഡാ വീട്ടിൽ…. ബിന്ദു ചേച്ചി ആയിരുന്നു അത്.  “എന്റെ വാണറാണികളിൽ ഒരാൾ
 ബിന്ദു ചേച്ചി. ചേച്ചിക്ക് ഒരു 40 വയസുണ്ടാവും നല്ലൊരു കിടിലം ചരക്ക് തന്നെയാണ് .
നാട്ടിലെ കൗമാര കാരുടെ വാണറാണി ആണ് […]

Continue reading

മൂക്കുത്തി [Sarath]

മൂക്കുത്തി Mookuthi | Author : Sarath   ആദ്യമേ എല്ലാരോടും ഈ കഥയിൽ പേജിന്റെ എണ്ണം കുറവാകും അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഓരോ പാർട്ട്‌  പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇടാൻ വേണ്ടി ആണ്.  ഇനി കഥയിലേക്ക്….*****************************************   ഡാ….  അമലേ അമ്മ ഉണ്ടോ ഡാ വീട്ടിൽ…. ബിന്ദു ചേച്ചി ആയിരുന്നു അത്.  “എന്റെ വാണറാണികളിൽ ഒരാൾ  ബിന്ദു ചേച്ചി. ചേച്ചിക്ക് ഒരു 40 വയസുണ്ടാവും നല്ലൊരു കിടിലം ചരക്ക് തന്നെയാണ് . നാട്ടിലെ കൗമാര കാരുടെ വാണറാണി ആണ് […]

Continue reading