കഴ്സൺ വില്ലയിലെ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടികൾ 3 [ശാന്തി]

കഴ്സൺ വില്ലയിലെ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടികൾ 3 Curson Villayile Thambratty Kuttikal Part
3 | Author : Shanthi [ Previous Part ]   അകത്തും വരാന്തയിലുമായി . മദ്യ സേവ
അരങ്ങ് തകര്‍ക്കുന്നു ചാള്‍ട്ടണ്‍ സൂസന്നെയെ കണ്ടപ്പോള്‍ മുതല്‍ sവെരുകിന്റെ
കൂട്ടാണ് സൂസന്ന യുടെ ഓര്‍മ പോലും ചാള്‍ട്ടണ് കുണ്ണ കുലപ്പിച്ചു നാടന്‍
സായിപ്പന്മാര്‍ ഒത്തുകൂടിയ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ബോധപൂര്‍വം തന്നെ
ചാള്‍ട്ടണ്‍ പേരിന് മാത്രം കഴിച്ച് തന്റെ മനസ്സിലെ സ്വാര്‍ത്ഥത നിറവേറ്റാന്‍
ഒരുങ്ങി […]

Continue reading

കഴ്സൺ വില്ലയിലെ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടികൾ 3 [ശാന്തി]

കഴ്സൺ വില്ലയിലെ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടികൾ 3 Curson Villayile Thambratty Kuttikal Part 3 | Author : Shanthi [ Previous Part ]   അകത്തും വരാന്തയിലുമായി . മദ്യ സേവ അരങ്ങ് തകര്‍ക്കുന്നു ചാള്‍ട്ടണ്‍ സൂസന്നെയെ കണ്ടപ്പോള്‍ മുതല്‍ sവെരുകിന്റെ കൂട്ടാണ് സൂസന്ന യുടെ ഓര്‍മ പോലും ചാള്‍ട്ടണ് കുണ്ണ കുലപ്പിച്ചു നാടന്‍ സായിപ്പന്മാര്‍ ഒത്തുകൂടിയ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ബോധപൂര്‍വം തന്നെ ചാള്‍ട്ടണ്‍ പേരിന് മാത്രം കഴിച്ച് തന്റെ മനസ്സിലെ സ്വാര്‍ത്ഥത നിറവേറ്റാന്‍ ഒരുങ്ങി […]

Continue reading

കഴ്സൺ വില്ലയിലെ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടികൾ 2 [ശാന്തി]

കഴ്സൺ വില്ലയിലെ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടികൾ 2 Curson Villayile Thambratty Kuttikal Part
2 | Author : Shanthi [ Previous Part ]   സുഭദ്രയുടെ           ഫോണിൽ       
 പീലിപ്പോസ്        മുതലാളിയുടെ       പടം          തെളിഞ്ഞപ്പോൾ        ചാൾടൺ     
     ആദ്യം         ഒന്ന്  […]

Continue reading

കഴ്സൺ വില്ലയിലെ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടികൾ 2 [ശാന്തി]

കഴ്സൺ വില്ലയിലെ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടികൾ 2 Curson Villayile Thambratty Kuttikal Part 2 | Author : Shanthi [ Previous Part ]   സുഭദ്രയുടെ           ഫോണിൽ         പീലിപ്പോസ്        മുതലാളിയുടെ       പടം          തെളിഞ്ഞപ്പോൾ        ചാൾടൺ           ആദ്യം         ഒന്ന്  […]

Continue reading

കഴ്സൺ വില്ലയിലെ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടികൾ [ശാന്തി]

കഴ്സൺ വില്ലയിലെ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടികൾ Curson Villayile Thambratty Kuttikal |
Author : Shanthi   കഴ്സൺ       വില്ലയിലെ       ആഘോഷങ്ങൾ       തുടങ്ങുകയായി
രണ്ട്       വർഷം     കൂടുമ്പോൾ         കൃത്യമായി       നടക്കുന്ന     കുടുംബ 
സംഗമം  ക്രിസ്തുമസ്      രാവിൽ      ആരംഭിക്കും…. വിവിധ          പരിപാടികളോട     
 പുതു […]

Continue reading

കഴ്സൺ വില്ലയിലെ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടികൾ [ശാന്തി]

കഴ്സൺ വില്ലയിലെ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടികൾ Curson Villayile Thambratty Kuttikal | Author : Shanthi   കഴ്സൺ       വില്ലയിലെ       ആഘോഷങ്ങൾ       തുടങ്ങുകയായി രണ്ട്       വർഷം     കൂടുമ്പോൾ         കൃത്യമായി       നടക്കുന്ന     കുടുംബ  സംഗമം  ക്രിസ്തുമസ്      രാവിൽ      ആരംഭിക്കും…. വിവിധ          പരിപാടികളോട       പുതു […]

Continue reading