വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 5 [ശിവകാമി]

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 5 Vadichapoorile Thoovalsparsham Part 5 | Author :
Shivakaami [ Previous Part ]   നിയന്ത്രണ           വിധേയമല്ലാത്ത         
 കാരണങ്ങൾ        ഈ       ലക്കം        താമസിക്കാൻ        നിർബന്ധിതമാക്കി എന്റെ   
          വായനക്കാർ         ക്ഷമിക്കുമല്ലോ   ചുള്ളന്റെ  […]

Continue reading

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 5 [ശിവകാമി]

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 5 Vadichapoorile Thoovalsparsham Part 5 | Author : Shivakaami [ Previous Part ]   നിയന്ത്രണ           വിധേയമല്ലാത്ത           കാരണങ്ങൾ        ഈ       ലക്കം        താമസിക്കാൻ        നിർബന്ധിതമാക്കി എന്റെ              വായനക്കാർ         ക്ഷമിക്കുമല്ലോ   ചുള്ളന്റെ  […]

Continue reading

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 4 [ശിവകാമി]

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 4 Vadichapoorile Thoovalsparsham Part 4 | Author :
Shivakaami [ Previous Part ]     നേരം         വെളുത്തു         തുടങ്ങിയ തേ     
     ഉള്ളൂ തന്റെ              രാവാട         സ്ഥാനം     തെറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ       
     വെളിവായ    […]

Continue reading

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 4 [ശിവകാമി]

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 4 Vadichapoorile Thoovalsparsham Part 4 | Author : Shivakaami [ Previous Part ]     നേരം         വെളുത്തു         തുടങ്ങിയ തേ           ഉള്ളൂ തന്റെ              രാവാട         സ്ഥാനം     തെറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ             വെളിവായ    […]

Continue reading

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 3 [ശിവകാമി]

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 3 Vadichapoorile Thoovalsparsham Part 3 | Author :
Shivakaami [ Previous Part ]   തന്നെ             ചുംബിച്ച്          കടന്നുപോയ   
    ചുള്ളൻ        അല്പം       മുന്നോട്ട്         നടന്ന്          െറാ മാന്റിക്ക് 
       ആയി    […]

Continue reading

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 3 [ശിവകാമി]

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 3 Vadichapoorile Thoovalsparsham Part 3 | Author : Shivakaami [ Previous Part ]   തന്നെ             ചുംബിച്ച്          കടന്നുപോയ        ചുള്ളൻ        അല്പം       മുന്നോട്ട്         നടന്ന്          െറാ മാന്റിക്ക്         ആയി    […]

Continue reading

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 2 [ശിവകാമി]

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 2 Vadichapoorile Thoovalsparsham Part 2 | Author :
Shivakaami [ Previous Part ]   സൂസൻ          ജോർജ്ജിന്റെ           െകട്ടിയോന്   
      7″     ഗദ          ഉണ്ടെന്നു             അറിഞ്ഞത്          മുതൽ         
[…]

Continue reading

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 2 [ശിവകാമി]

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം 2 Vadichapoorile Thoovalsparsham Part 2 | Author : Shivakaami [ Previous Part ]   സൂസൻ          ജോർജ്ജിന്റെ           െകട്ടിയോന്          7″     ഗദ          ഉണ്ടെന്നു             അറിഞ്ഞത്          മുതൽ          […]

Continue reading

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം [ശിവകാമി]

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം Vadichapoorile Thoovalsparsham | Author : Shivakaami
നാട്ടിന്‍ പുറത്തെ മഹിളാ സമാജം പോലെ കേവലമായി കാണാന്‍ കഴിയില്ല നഗരത്തിലെ വിമന്‍സ്
ക്ലബ്ബ് കളക്ടര്‍, പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, കമ്മീഷണര്‍, RDO, കോളജ് പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ ,
വന്‍കിട വ്യവസായ പ്രമുഖന്മാര്‍ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത ശ്രേണിയില്‍ പെട്ടവരുടെ
ഭാര്യമാരുടെ വിഹാര രംഗമാണ് കോസ്‌മോപൊളിറ്റന്‍ വിമന്‍സ് ക്ലബ്ബ് പ്രവേശന തുകയ്ക്ക്
പുറമെ വാര്‍ഷിക ഫീസായി പതിനായിരം രൂപയും കൃത്യ സമയം അടയ്ക്കുന്ന അറുനൂറില്‍ അധികം
അംഗങ്ങള്‍ […]

Continue reading

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം [ശിവകാമി]

വടിച്ച പൂറിലെ തൂവൽസ്പർശം Vadichapoorile Thoovalsparsham | Author : Shivakaami നാട്ടിന്‍ പുറത്തെ മഹിളാ സമാജം പോലെ കേവലമായി കാണാന്‍ കഴിയില്ല നഗരത്തിലെ വിമന്‍സ് ക്ലബ്ബ് കളക്ടര്‍, പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, കമ്മീഷണര്‍, RDO, കോളജ് പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ , വന്‍കിട വ്യവസായ പ്രമുഖന്മാര്‍ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത ശ്രേണിയില്‍ പെട്ടവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ വിഹാര രംഗമാണ് കോസ്‌മോപൊളിറ്റന്‍ വിമന്‍സ് ക്ലബ്ബ് പ്രവേശന തുകയ്ക്ക് പുറമെ വാര്‍ഷിക ഫീസായി പതിനായിരം രൂപയും കൃത്യ സമയം അടയ്ക്കുന്ന അറുനൂറില്‍ അധികം അംഗങ്ങള്‍ […]

Continue reading