പുതിയ അയൽക്കാർ 3

പുതിയ അയൽക്കാർ 3 Puthiya Ayalkkar Part 3 bY ശ്രീരാജ് | Previous Parts B^ncv _qw
kn«p tbm]Spw NnX¡¡p A^nNns`¡p WX¶p bmÀkSn]psX sSm«^nN¯p B]n _foW NnX¶p.
sshZns`¡p sI^nªp k`Sp N¿p sNm*v bmÀkSns] sN«n bnXn¨p. WnÀknNm^ emk¯n H¶pw
A_n]m¯ tbms` bmÀkSn fpNant`¡v Ss¶ tWm¡n NnX¶p. tImUy§Ä, F´p F§nsW, bmÀkSn¡p H^p
bnXp¯kpw CÃ Np_¨p fpt¶ WX¶Sv. fqNS skXnªp sNm*v _foW b_ªp […]

Continue reading

പുതിയ അയൽക്കാർ 3

പുതിയ അയൽക്കാർ 3 Puthiya Ayalkkar Part 3 bY ശ്രീരാജ് | Previous Parts B^ncv _qw kn«p tbm]Spw NnX¡¡p A^nNns`¡p WX¶p bmÀkSn]psX sSm«^nN¯p B]n _foW NnX¶p. sshZns`¡p sI^nªp k`Sp N¿p sNm*v bmÀkSns] sN«n bnXn¨p. WnÀknNm^ emk¯n H¶pw A_n]m¯ tbms` bmÀkSn fpNant`¡v Ss¶ tWm¡n NnX¶p. tImUy§Ä, F´p F§nsW, bmÀkSn¡p H^p bnXp¯kpw Cà Np_¨p fpt¶ WX¶Sv. fqNS skXnªp sNm*v _foW b_ªp […]

Continue reading

പുതിയ അയൽക്കാർ 2

പുതിയ അയൽക്കാർ 2 Puthiya Ayalkkar Part 2 bY ശ്രീരാജ് | Previous Parts _foW,,,,,
fo³ Nm^³ dm¸p«n]psX GN fNÄ. D½ OUoK f^n¡pt¼mÄ {bm]w 16 B]n^p¶p. tfmsa tWm¡m³
tk*n B\v dm¸p«n NqXpSÂ H¶pw In´n¡msS]pw AtWzgn¡msS]pw ^*mfSv sN«n]Sv,, sshWds].
bs£ ^*p kÀgw Njnªp D*m] ssd¡v AbNX¯n dm¸p«n]psX f^\w, AVnNw Smfho]msS
dm¸p«n]psX ko«nt`¡p In` ASnTnNsa sNm*p F¯n¨p. CX]v¡p k¶ AkÀ […]

Continue reading

പുതിയ അയൽക്കാർ 2

പുതിയ അയൽക്കാർ 2 Puthiya Ayalkkar Part 2 bY ശ്രീരാജ് | Previous Parts _foW,,,,, fo³ Nm^³ dm¸p«n]psX GN fNÄ. D½ OUoK f^n¡pt¼mÄ {bm]w 16 B]n^p¶p. tfmsa tWm¡m³ tk*n B\v dm¸p«n NqXpS H¶pw In´n¡msS]pw AtWzgn¡msS]pw ^*mfSv sN«n]Sv,, sshWds]. bs£ ^*p kÀgw Njnªp D*m] ssd¡v AbNX¯n dm¸p«n]psX f^\w, AVnNw Smfho]msS dm¸p«n]psX ko«nt`¡p In` ASnTnNsa sNm*p F¯n¨p. CX]v¡p k¶ AkÀ […]

Continue reading

പുതിയ അയൽക്കാർ

പുതിയ അയൽക്കാർ Puthiya Ayalkkar bY ശ്രീരാജ് bmÀkSn kas^ ht´mgt¯msX ^mtK«tWmXv
D_s¡ tcm\n`qsX b_ªp : tI«m Ak^p Wmsa F¯pw…. tftWm³sX fNsâ N¿n Wn¶m\v 7 kÀgw
fp³bv ^mK³ koXv km§n]Sv. A¶p fpSÂ 2 fmhw fp¼v ks^ tftWmWpw em^yo bmÀÆSn¡pw fNÄ
^fy¡pw Nq«nWp*m]n^p¶p. bmÀÆSn KWn¨Sv H^p {dmÒn¬ NpXpwd¯n³. AknXps¯
NpXnNnX¸pNm^Wm] A¸p®n sX fN³ ^mK³ fm]n {b\]¯n`]n 17 Bfs¯ k]Ên […]

Continue reading

പുതിയ അയൽക്കാർ

പുതിയ അയൽക്കാർ Puthiya Ayalkkar bY ശ്രീരാജ് bmÀkSn kas^ ht´mgt¯msX ^mtK«tWmXv D_s¡ tcm\n`qsX b_ªp : tI«m Ak^p Wmsa F¯pw…. tftWm³sX fNsâ N¿n Wn¶m\v 7 kÀgw fp³bv ^mK³ koXv km§n]Sv. A¶p fpS 2 fmhw fp¼v ks^ tftWmWpw em^yo bmÀÆSn¡pw fNÄ ^fy¡pw Nq«nWp*m]n^p¶p. bmÀÆSn KWn¨Sv H^p {dmÒn¬ NpXpwd¯n³. AknXps¯ NpXnNnX¸pNm^Wm] A¸p®n sX fN³ ^mK³ fm]n {b\]¯n`]n 17 Bfs¯ k]Ên […]

Continue reading