അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും S2 Episode 2

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും Season 2 Episode 2 Ammayum Chechiyum
Pinne Ente Koottukaarum Season 2 Chapter 2 | Author : Arjun | Previous Parts 36
ആം വയസിൽ വിധവയായ സ്ത്രീയാണ് എന്റെ അമ്മ.ഒരുപാട് ലൈംഗിക സുഖം നുകരേണ്ട സമയം.അതൊക്കെ
കൊണ്ടുതന്നെ അമ്മ അങ്ങനൊരു വഴി തെരെഞ്ഞെടുത്തിൽ സത്യത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല.എത്ര
പേർക്ക് അമ്മ കിടന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല.എന്നാലും ഓരോ
കുണ്ണക്കും അമ്മ […]

Continue reading

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും S2 Episode 2

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും Season 2 Episode 2 Ammayum Chechiyum Pinne Ente Koottukaarum Season 2 Chapter 2 | Author : Arjun | Previous Parts 36 ആം വയസിൽ വിധവയായ സ്ത്രീയാണ് എന്റെ അമ്മ.ഒരുപാട് ലൈംഗിക സുഖം നുകരേണ്ട സമയം.അതൊക്കെ കൊണ്ടുതന്നെ അമ്മ അങ്ങനൊരു വഴി തെരെഞ്ഞെടുത്തിൽ സത്യത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല.എത്ര പേർക്ക് അമ്മ കിടന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല.എന്നാലും ഓരോ കുണ്ണക്കും അമ്മ […]

Continue reading

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും S2 Episode 2

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും Season 2 Episode 2 Ammayum Chechiyum Pinne Ente Koottukaarum Season 2 Chapter 2 | Author : Arjun | Previous Parts 36 ആം വയസിൽ വിധവയായ സ്ത്രീയാണ് എന്റെ അമ്മ.ഒരുപാട് ലൈംഗിക സുഖം നുകരേണ്ട സമയം.അതൊക്കെ കൊണ്ടുതന്നെ അമ്മ അങ്ങനൊരു വഴി തെരെഞ്ഞെടുത്തിൽ സത്യത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല.എത്ര പേർക്ക് അമ്മ കിടന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല.എന്നാലും ഓരോ കുണ്ണക്കും അമ്മ […]

Continue reading

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും S2 Episode 1

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും Season 2 Episode 1 Ammayum Chechiyum Pinne Ente Koottukaarum Season 2 Chapter 1 | Author : Arjun | Previous Parts അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും എന്ന എന്റെ ആദ്യ കഥ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്.എന്നാൽ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ അത് തുടരണമെന്ന് അഭ്യര്ഥിച്ചിരുന്നു.അവരുടെയൊക്കെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഞാൻ ഇതിനൊരു സീസൺ 2വിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. മുൻപ് എഴുതിയ കഥയുടെ തുടർച്ചയല്ല ഈ കഥ.നിഷിദ്ധ […]

Continue reading

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും S2 Episode 1

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും Season 2 Episode 1 Ammayum Chechiyum
Pinne Ente Koottukaarum Season 2 Chapter 1 | Author : Arjun | Previous Parts
അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും എന്ന എന്റെ ആദ്യ കഥ ഞാൻ
അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്.എന്നാൽ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ അത് തുടരണമെന്ന്
അഭ്യര്ഥിച്ചിരുന്നു.അവരുടെയൊക്കെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഞാൻ ഇതിനൊരു സീസൺ 2വിന്
തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. മുൻപ് എഴുതിയ കഥയുടെ തുടർച്ചയല്ല ഈ കഥ.നിഷിദ്ധ […]

Continue reading

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും 9 [Climax]

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും 9 Ammayum Chechiyum Pinne Ente Koottukaarum Part 9 | Author : Arjun | Previous Parts എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.എന്റെ അമ്മയെയും ചേച്ചിയെയും കളിക്കുക എന്നുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹം.ഞാൻ അവരെ എന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് മതിവരുവോള്ളം കുണ്ണകൾ കയറ്റി കളിച്ചു,ഒപ്പം കൂട്ടുകാരുടെ അമ്മമാരും അനിയത്തിയും അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയും.അമ്മമാരെ അടുത്ത മുറിയിലെ കൂട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു.ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 ഇളം പൂറുകൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.എന്റെ […]

Continue reading

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും 9 [Climax]

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും 9 Ammayum Chechiyum Pinne Ente
Koottukaarum Part 9 | Author : Arjun | Previous Parts എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു
ആഗ്രഹം സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.എന്റെ അമ്മയെയും ചേച്ചിയെയും കളിക്കുക എന്നുള്ള എന്റെ
ആഗ്രഹം.ഞാൻ അവരെ എന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് മതിവരുവോള്ളം കുണ്ണകൾ കയറ്റി
കളിച്ചു,ഒപ്പം കൂട്ടുകാരുടെ അമ്മമാരും അനിയത്തിയും അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയും.അമ്മമാരെ
അടുത്ത മുറിയിലെ കൂട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു.ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 ഇളം പൂറുകൾ
ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.എന്റെ […]

Continue reading

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും 8

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും 8 Ammayum Chechiyum Pinne Ente Koottukaarum Part 8 | Author : Arjun | Previous Parts   ഹോസ്റ്റലിൽ രണ്ടു ദിവസം നേരത്തെ വന്ന് ഒന്ന് ആർമാദിക്കാം എന്ന് കരുതി വന്നവരാണ് ആ 6 പേരും.അവർ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് അല്ല,പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അതേ വർഷമാണ്.ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധം ഉള്ളവരും.അവർ റൂമിൽ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച് അവരെ നിഷ്പ്രഭം ആക്കി.തന്റെ കൂട്ടുകാർ കുറച്ചു സ്ത്രീകളെ ഭോഗിച്ചു കിണ്ടിരിക്കുന്നു.ഏതൊരു […]

Continue reading

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും 8

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും 8 Ammayum Chechiyum Pinne Ente
Koottukaarum Part 8 | Author : Arjun | Previous Parts   ഹോസ്റ്റലിൽ രണ്ടു ദിവസം
നേരത്തെ വന്ന് ഒന്ന് ആർമാദിക്കാം എന്ന് കരുതി വന്നവരാണ് ആ 6 പേരും.അവർ ഞങ്ങളുടെ
ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് അല്ല,പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അതേ വർഷമാണ്.ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധം
ഉള്ളവരും.അവർ റൂമിൽ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച് അവരെ നിഷ്പ്രഭം ആക്കി.തന്റെ കൂട്ടുകാർ
കുറച്ചു സ്ത്രീകളെ ഭോഗിച്ചു കിണ്ടിരിക്കുന്നു.ഏതൊരു […]

Continue reading

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും 7

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരും 7 Ammayum Chechiyum Pinne Ente Koottukaarum Part 7 | Author : Arjun | Previous Parts   എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ നസീബയായിരുന്നു.അവളുടെ ആ വലിയ മുലകൾ ,അവളുടെ തുടുത്ത ചന്തി.ഹോ..സുമ്മയ്യയുടെ കൂട്ടുകാരിയാണ്.എന്തായാലും സുമ്മയ്യയെ ഇന്ന് പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ എലാവരും കൂടി പ്രാപിക്കും.ദൈവമായിട്ടാണ് അവളോടപ്പം നസീബയേയും അയച്ചത്.ഇന്ന് രാത്രി എന്തായാലും തീ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി.എന്റെ വെടിച്ചി അമ്മ,എന്റെ കഴപ്പി ചേച്ചി,അൽത്താഫിന്റെ കടി മൂത്ത ഉമ്മച്ചി,ഇപ്പൊ സുമ്മയ്യയും […]

Continue reading