സീമയുടെ മനുവേട്ടൻ [സച്ചി]

സീമയുടെ മനുവേട്ടൻ Seemayude Manuvettan | Author : Sachi   ഞാന്‍ ആദ്യമായാണ് കഥ
എഴുതുന്നത്. ഇത് ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയാണ്.എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഷെമിക്കുക…. എല്ലാവരും വായിച്ചു  അഭിപ്രായം  പറയുമല്ലോ        എന്നാലേ
 മെച്ചപ്പെടുത്താൻ  സാധിക്കൂ…..എന്റെ  പേര്  മനു ഞാൻ  ഇപ്പൊ   കുടുംബമായി
കോഴിക്കോട് ആണ്  താമസം.  കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ    ഞാനും  എന്റെ  ഭാര്യ   സീമയും.
ശെരിക്കും എന്റെ സ്വാദേശം         […]

Continue reading

സീമയുടെ മനുവേട്ടൻ [സച്ചി]

സീമയുടെ മനുവേട്ടൻ Seemayude Manuvettan | Author : Sachi   ഞാന്‍ ആദ്യമായാണ് കഥ എഴുതുന്നത്. ഇത് ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയാണ്.എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെമിക്കുക…. എല്ലാവരും വായിച്ചു  അഭിപ്രായം  പറയുമല്ലോ        എന്നാലേ  മെച്ചപ്പെടുത്താൻ  സാധിക്കൂ…..എന്റെ  പേര്  മനു ഞാൻ  ഇപ്പൊ   കുടുംബമായി കോഴിക്കോട് ആണ്  താമസം.  കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ    ഞാനും  എന്റെ  ഭാര്യ   സീമയും. ശെരിക്കും എന്റെ സ്വാദേശം         […]

Continue reading