സുമലതയും മോനും 6 [സഞ്ജു സേന]

സുമലതയും മോനും 6 Sumalathayum Monum Part 6 Author : Sanju Sena Previous Parts  
  [നിഷിദ്ധസംഗമം ,താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക ] ”എന്‍റെ സുന്ദരി കുട്ടി
,”…. ”എന്താടി അമ്മെ ,” ”നിന്‍റെ തുപ്പലിനു വരെ എന്നാ രുചിയാടി ,”’ ”അതേയ്
രുചിയുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചു തുപ്പല് കുടിച്ചു വയറു നിറയ്‌ക്കേണ്ട ,,താഴെ നല്ല
ഒഴുക്കാ ,,ഒരു തുള്ളി കളഞ്ഞേക്കല്ലു ” ”,ഇല്ലെടി മോളെ……അത് അമൃതല്ലേ ,തുള്ളി കളയുവോ
” ആർത്തിയോടെ മകളുടെ […]

Continue reading

സുമലതയും മോനും 6 [സഞ്ജു സേന]

സുമലതയും മോനും 6 Sumalathayum Monum Part 6 Author : Sanju Sena Previous Parts     [നിഷിദ്ധസംഗമം ,താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക ] ”എന്‍റെ സുന്ദരി കുട്ടി ,”…. ”എന്താടി അമ്മെ ,” ”നിന്‍റെ തുപ്പലിനു വരെ എന്നാ രുചിയാടി ,”’ ”അതേയ് രുചിയുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചു തുപ്പല് കുടിച്ചു വയറു നിറയ്‌ക്കേണ്ട ,,താഴെ നല്ല ഒഴുക്കാ ,,ഒരു തുള്ളി കളഞ്ഞേക്കല്ലു ” ”,ഇല്ലെടി മോളെ……അത് അമൃതല്ലേ ,തുള്ളി കളയുവോ ” ആർത്തിയോടെ മകളുടെ […]

Continue reading

സുമലതയും മോനും 3 [സഞ്ജു സേന]

സുമലതയും മോനും 3 Sumalathayum Monum Part 3 Author : Sanju Sena Previous Parts  
[കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ഭാവന മാത്രമാണ് ,വായനരതി എന്നതിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക്
ഒരിക്കലും ഇവയെ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പാടുള്ളതല്ല .നിഷിദ്ധ സംഗമമാണ് ഉള്ളടക്കം എന്നതിനാൽ
താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി നൽകുന്നു
….] ‘അനന്തു എന്‍റെ പെണ്ണിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയേ നീ….” ഇരുവരുടെയും കേളികൾ കണ്ടു
എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന അനന്തുവിനു നേരെ അവളുടെ പൂർതേനിൽ […]

Continue reading

സുമലതയും മോനും 3 [സഞ്ജു സേന]

സുമലതയും മോനും 3 Sumalathayum Monum Part 3 Author : Sanju Sena Previous Parts   [കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ഭാവന മാത്രമാണ് ,വായനരതി എന്നതിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഇവയെ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പാടുള്ളതല്ല .നിഷിദ്ധ സംഗമമാണ് ഉള്ളടക്കം എന്നതിനാൽ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി നൽകുന്നു ….] ‘അനന്തു എന്‍റെ പെണ്ണിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയേ നീ….” ഇരുവരുടെയും കേളികൾ കണ്ടു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന അനന്തുവിനു നേരെ അവളുടെ പൂർതേനിൽ […]

Continue reading

അനന്തുവും പാലാക്കാരനും പിന്നെ ചിറ്റയും 2 [സഞ്ജു സേന]

അനന്തുവും പാലാക്കാരനും പിന്നെ ചിറ്റയും 2 Ananthuvum Paalakkaranum Pinne
Chittayum Part 2 | Author : Sanju Sena | Previous Parts [Part1]     [നിഷിദ്ധ
സംഗമമാണ് ,താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വിട്ടു നിൽക്കുക ] ”നിനക്ക് ഒന്ന് കൂടി ഒഴിക്കട്ടെ
,അയ്യോ വേണ്ട ചിറ്റപ്പ ,,കഴിക്കെടാ ഇത് നല്ല സൂപ്പർ സാധനമാ ,കുപ്പി ഒന്നിന് ഇന്ത്യൻ
മണി എത്രയെന്നറിയുമോ ,,,,” അവന്‍റെ തടസ്സം വക വയ്ക്കാതെ രാജീവൻ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക്
ഒന്ന് കൂടി ഒഴിച്ചു..അനന്തുവിന്റെ […]

Continue reading

അനന്തുവും പാലാക്കാരനും പിന്നെ ചിറ്റയും 2 [സഞ്ജു സേന]

അനന്തുവും പാലാക്കാരനും പിന്നെ ചിറ്റയും 2 Ananthuvum Paalakkaranum Pinne Chittayum Part 2 | Author : Sanju Sena | Previous Parts [Part1]     [നിഷിദ്ധ സംഗമമാണ് ,താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വിട്ടു നിൽക്കുക ] ”നിനക്ക് ഒന്ന് കൂടി ഒഴിക്കട്ടെ ,അയ്യോ വേണ്ട ചിറ്റപ്പ ,,കഴിക്കെടാ ഇത് നല്ല സൂപ്പർ സാധനമാ ,കുപ്പി ഒന്നിന് ഇന്ത്യൻ മണി എത്രയെന്നറിയുമോ ,,,,” അവന്‍റെ തടസ്സം വക വയ്ക്കാതെ രാജീവൻ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൂടി ഒഴിച്ചു..അനന്തുവിന്റെ […]

Continue reading

അനന്തുവും പാലാക്കാരനും പിന്നെ ചിറ്റയും [സഞ്ജു സേന]

അനന്തുവും പാലാക്കാരനും പിന്നെ ചിറ്റയും Ananthuvum Paalakkaranum Pinne Chittayum
Author : Sanju Sena     [ഇത് നിഷിദ്ധ സംഗമം വിഷയമായി വരുന്ന കഥയാണ് ,സുമലതയും
മോനും എന്ന കഥയുടെ തുടർച്ച ,ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സാങ്കല്പികമാണ് ,ആരോടെങ്കിലും
സാദൃശ്യം തോന്നിയാൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമാണ് എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു …മുൻ‌കൂർ
ജാമ്യമല്ല ] ‘എയ് മുത്തശ്ശി അങ്ങനെ…” ”നിന്‍റെ മുത്തച്ഛൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞത്
,അവരിപ്പോഴും നല്ല ഒത്ത ചരക്കല്ലേട ,ഇങ്ങേർക്ക് അവരെ കളിയ്ക്കാൻ വല്യ […]

Continue reading

അനന്തുവും പാലാക്കാരനും പിന്നെ ചിറ്റയും [സഞ്ജു സേന]

അനന്തുവും പാലാക്കാരനും പിന്നെ ചിറ്റയും Ananthuvum Paalakkaranum Pinne Chittayum Author : Sanju Sena     [ഇത് നിഷിദ്ധ സംഗമം വിഷയമായി വരുന്ന കഥയാണ് ,സുമലതയും മോനും എന്ന കഥയുടെ തുടർച്ച ,ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സാങ്കല്പികമാണ് ,ആരോടെങ്കിലും സാദൃശ്യം തോന്നിയാൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമാണ് എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു …മുൻ‌കൂർ ജാമ്യമല്ല ] ‘എയ് മുത്തശ്ശി അങ്ങനെ…” ”നിന്‍റെ മുത്തച്ഛൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ,അവരിപ്പോഴും നല്ല ഒത്ത ചരക്കല്ലേട ,ഇങ്ങേർക്ക് അവരെ കളിയ്ക്കാൻ വല്യ […]

Continue reading

സുമലതയും മോനും 2 [സഞ്ജു സേന]

സുമലതയും മോനും 2 Sumalathayum Monum Part 2 Author : Sanju Sena Previous Part |
Part 1 |   [അമ്മയും മകനും കഥാപാത്രങ്ങളായ നിഷിദ്ധസംഗമം പ്രമേയമാക്കിയ കഥയാണ്
.താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക . കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും വെറും ഫാന്റസി
മാത്രമാണ് ,വായിക്കുക ,വാണമടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിരലിടുക ,മറ്റൊരു കഥയിലേക്ക്
പോവുക,അനുകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നും ഈ കഥയിലില്ലാ എന്ന് മാത്രം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു ]
”വർഷങ്ങൾ ഉള്ളിൽ മുറിവേറ്റു കിടന്ന എന്നിലെ പെണ്ണാണ് കുറ്റബോധമില്ലാതെ ഭർത്താവിന്
[…]

Continue reading

സുമലതയും മോനും 2 [സഞ്ജു സേന]

സുമലതയും മോനും 2 Sumalathayum Monum Part 2 Author : Sanju Sena Previous Part | Part 1 |   [അമ്മയും മകനും കഥാപാത്രങ്ങളായ നിഷിദ്ധസംഗമം പ്രമേയമാക്കിയ കഥയാണ് .താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക . കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും വെറും ഫാന്റസി മാത്രമാണ് ,വായിക്കുക ,വാണമടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിരലിടുക ,മറ്റൊരു കഥയിലേക്ക് പോവുക,അനുകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നും ഈ കഥയിലില്ലാ എന്ന് മാത്രം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു ] ”വർഷങ്ങൾ ഉള്ളിൽ മുറിവേറ്റു കിടന്ന എന്നിലെ പെണ്ണാണ് കുറ്റബോധമില്ലാതെ ഭർത്താവിന് […]

Continue reading