കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 4 [റീലോഡഡ്] [സപ്ന]

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 4 Kochu Kazhappiya Ente Poori 4 | Author : Swapna |
Previous Part   കഥ     പാതി     ആയി..      ചുള്ളന്റെ      പേര്     പറയാൻ    
 വിട്ടു….    ഹാഷിം     സേട്ട്.പൂർണ്ണയുടെ        അർദ്ധ     നഗ്ന       മേനിയിൽ    
[…]

Continue reading

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 4 [റീലോഡഡ്] [സപ്ന]

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 4 Kochu Kazhappiya Ente Poori 4 | Author : Swapna | Previous Part   കഥ     പാതി     ആയി..      ചുള്ളന്റെ      പേര്     പറയാൻ      വിട്ടു….    ഹാഷിം     സേട്ട്.പൂർണ്ണയുടെ        അർദ്ധ     നഗ്ന       മേനിയിൽ     […]

Continue reading

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 4 [റീലോഡഡ്] [സപ്ന]

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 4 Kochu Kazhappiya Ente Poori 4 | Author : Swapna | Previous Part   കഥ     പാതി     ആയി..      ചുള്ളന്റെ      പേര്     പറയാൻ      വിട്ടു….    ഹാഷിം     സേട്ട്.പൂർണ്ണയുടെ        അർദ്ധ     നഗ്ന       മേനിയിൽ     […]

Continue reading

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 3 [റീലോഡഡ്] [സപ്ന]

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 3 Kochu Kazhappiya Ente Poori 3 | Author : Swapna |
Previous Part പൂർണയുടെ      സെൽ ഫോൺ      നിർത്താതെ        ശബ്ദിച്ചു. ”  
 ക്യൂട്ട്    ആണ് !” “സെക്സി     ആണ്.. ” “കൊതി     തോന്നുന്നു ” “കക്ഷം   കണ്ടു  
സഹിക്കുന്നില്ല ” “സൊ… ക്യൂട്ട്…. ഉമ്മ   […]

Continue reading

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 3 [റീലോഡഡ്] [സപ്ന]

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 3 Kochu Kazhappiya Ente Poori 3 | Author : Swapna | Previous Part പൂർണയുടെ      സെൽ ഫോൺ      നിർത്താതെ        ശബ്ദിച്ചു. ”    ക്യൂട്ട്    ആണ് !” “സെക്സി     ആണ്.. ” “കൊതി     തോന്നുന്നു ” “കക്ഷം   കണ്ടു   സഹിക്കുന്നില്ല ” “സൊ… ക്യൂട്ട്…. ഉമ്മ   […]

Continue reading

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 2 [റീലോഡഡ്] [സപ്ന]

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 2 Kochu Kazhappiya Ente Poori 2 | Author : Swapna |
Previous Part   ഫേസ് ഷേവിങ്ങും നാപ് ഷേവിങ്ങും കഴിഞ്ഞു. മൂടി പുതച്ച തുണി എടുത്തു
മാറ്റി . അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് പൂര്‍ണക്കായി എത്തി. അത് കഴിച്ചപ്പോള്‍
പൂര്‍ണയ്ക്ക് നല്ല ഉന്മേഷം തോന്നി… ഇനി വന്നേക്കാവുന്ന കട്ടി പണിയുടെ മുന്നോടി
ആയാണ് ജ്യൂസ് നല്‍കിയത് എന്ന് പൂര്‍ണ്ണ മനസിലാക്കി… അത്യാവശ്യം മേക്കപ്പ്
സാധനങ്ങളുമായി […]

Continue reading

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 2 [റീലോഡഡ്] [സപ്ന]

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി 2 Kochu Kazhappiya Ente Poori 2 | Author : Swapna | Previous Part   ഫേസ് ഷേവിങ്ങും നാപ് ഷേവിങ്ങും കഴിഞ്ഞു. മൂടി പുതച്ച തുണി എടുത്തു മാറ്റി . അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് പൂര്‍ണക്കായി എത്തി. അത് കഴിച്ചപ്പോള്‍ പൂര്‍ണയ്ക്ക് നല്ല ഉന്മേഷം തോന്നി… ഇനി വന്നേക്കാവുന്ന കട്ടി പണിയുടെ മുന്നോടി ആയാണ് ജ്യൂസ് നല്‍കിയത് എന്ന് പൂര്‍ണ്ണ മനസിലാക്കി… അത്യാവശ്യം മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളുമായി […]

Continue reading

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി [റീലോഡഡ്] [സപ്ന]

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി Kochu Kazhappiya Ente Poori | Author : Swapna  
മറ്റൊരു പേരില്‍ മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥയാണ്.അല്പം എരിവും പുളിയും മസാലയും ഒക്കെ
ചേര്‍ത്ത് ഒരുക്കി വായനക്കാര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുകയാണ്… അനുഗ്രഹിച്ചാലും…… ഇനി
കഥയിലേക്ക്……… കീഴ്തള്ളിയിലെ ദാസന്‍ കിഴക്കുന്നെങ്ങാണ്ട്, ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു
പെണ്ണിനെ അടിച്ചോണ്ട് വന്ന് കൂടെ പൊറുപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങി… അന്ന് മുതല്‍ തുടങ്ങി…
ദാസനെയും പെണ്ണിനേയും കുറിച്ചുള്ള നിലക്കാത്ത ചര്‍ച്ചകള്‍…. നാലാള്‍ കൂടിയാല്‍
ചര്‍ച്ച തുടങ്ങുകയായി….. എങ്ങനെയാ ചര്‍ച്ച […]

Continue reading

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി [റീലോഡഡ്] [സപ്ന]

കൊച്ചു കഴപ്പിയാ എന്റെ പൂറി Kochu Kazhappiya Ente Poori | Author : Swapna   മറ്റൊരു പേരില്‍ മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥയാണ്.അല്പം എരിവും പുളിയും മസാലയും ഒക്കെ ചേര്‍ത്ത് ഒരുക്കി വായനക്കാര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുകയാണ്… അനുഗ്രഹിച്ചാലും…… ഇനി കഥയിലേക്ക്……… കീഴ്തള്ളിയിലെ ദാസന്‍ കിഴക്കുന്നെങ്ങാണ്ട്, ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ അടിച്ചോണ്ട് വന്ന് കൂടെ പൊറുപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങി… അന്ന് മുതല്‍ തുടങ്ങി… ദാസനെയും പെണ്ണിനേയും കുറിച്ചുള്ള നിലക്കാത്ത ചര്‍ച്ചകള്‍…. നാലാള്‍ കൂടിയാല്‍ ചര്‍ച്ച തുടങ്ങുകയായി….. എങ്ങനെയാ ചര്‍ച്ച […]

Continue reading

പൂർണിമാ ദാസ് സ്റ്റൈലാ [സപ്ന]

പൂർണിമാ ദാസ് സ്റ്റൈലാ Poornima Das Stella | Author :  Swapna   ”  എടി, അവള്   
തറേലൊന്നും    അല്ലല്ലോടി     , ആ      ദാസന്റെ     പെണ്ണ്? ” കുളിക്കടവിൽ   
 നീന്തി     തുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന        രജനിയെ      നോക്കി       ശാന്ത 
 ചോദിച്ചു. “അവൾക്ക്    നടക്കാലോ…. അമ്മാതിരി     പടമല്ലയോ? ”   രജനിയുടെ   
സംസാരത്തിൽ    […]

Continue reading