ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി 2 [Anitha]

ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി 2 Bharthavinte Kootukarumaayi Part 2 bY Anitha |
Previous Part   FÃmtbÀ¡pw Cãfm]Sv N*t¸mÄ ht´mgw tSm¶n Kokn¯n H^n¡`pw C§sW BN\w
F¶v H^n¡`pw N^pSn]nà Fsâ eÀ¯mknsâ AkP\W B\v CknsX Fs¶ F¯n¨Sv bs£ Fsâ l^o^¯nsâ
Bknlyw Ct¸mÄ AWnkm^yw F¶v tSm¶n Nm^\w H^p KoknSftà DÅp CWn dm¡n b_]mw A¶v AkÀ
tbm]n bns¶ b^hvb^w Nm\pt¼mÄ fp³bs¯ tbms`¯s¶ tbm]n […]

Continue reading

ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി 2 [Anitha]

ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി 2 Bharthavinte Kootukarumaayi Part 2 bY Anitha | Previous Part   FÃmtbÀ¡pw Cãfm]Sv N*t¸mÄ ht´mgw tSm¶n Kokn¯n H^n¡`pw C§sW BN\w F¶v H^n¡`pw N^pSn]nà Fsâ eÀ¯mknsâ AkP\W B\v CknsX Fs¶ F¯n¨Sv bs£ Fsâ l^o^¯nsâ Bknlyw Ct¸mÄ AWnkm^yw F¶v tSm¶n Nm^\w H^p KoknSftà DÅp CWn dm¡n b_]mw A¶v AkÀ tbm]n bns¶ b^hvb^w Nm\pt¼mÄ fp³bs¯ tbms`¯s¶ tbm]n […]

Continue reading

ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി

ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി Bharthavinte Kootukarumaayi bY Anitha Mm³ AWnS
ko«½]m\v Npt_WmÄ B]n FjpS\w F¶v Bt`mIn¡p¶p eÀ¯mkv PÄcn Ct¸mÄ tbm]n shm
FjpSmsf¶v knIm^n¨p FWn¡v 32k]hp B]n H^p tfmap*v {b\] knkmiw B]n^p¶p 17k]hnÂ
HantImXn DXsW Ss¶ H^p NpªnWv K·w sNmXpt¡*n k¶p eÀ¯mkv Fs¶¡mÄ 15k]hp NqXpS`m\v
A]mÄ sb«¶v fm_n F¶n A]mÄ¡p Sm`vb^yw Np_ªpk¶p Nq«pNmÀ fUyw CSm]n^p¶p A]mapsX
t`mNw Mm³ 5kÀgt¯maw […]

Continue reading

ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി

ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി Bharthavinte Kootukarumaayi bY Anitha Mm³ AWnS ko«½]m\v Npt_WmÄ B]n FjpS\w F¶v Bt`mIn¡p¶p eÀ¯mkv PÄcn Ct¸mÄ tbm]n shm FjpSmsf¶v knIm^n¨p FWn¡v 32k]hp B]n H^p tfmap*v {b\] knkmiw B]n^p¶p 17k]hn HantImXn DXsW Ss¶ H^p NpªnWv K·w sNmXpt¡*n k¶p eÀ¯mkv Fs¶¡mÄ 15k]hp NqXpS`m\v A]mÄ sb«¶v fm_n F¶n A]mÄ¡p Sm`vb^yw Np_ªpk¶p Nq«pNmÀ fUyw CSm]n^p¶p A]mapsX t`mNw Mm³ 5kÀgt¯maw […]

Continue reading