അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 4 [സരോജ]

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 4 Angane Oru School Vaarshikam Part 4 | Author : Saroja
Previous Parts   സൂസി അതിരാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ചു ഡ്രസ് മാറുന്നതിനിടയിൽ
കെട്ടിയവന്റെ ചോദ്യമാണ് സൂസിയെ ചിന്തയിൽ നിന്നു ഉണർത്തിയത്. ” കുറെ നേരമായല്ലോ
ബ്രായും ഇട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു രാവിലെ തന്നെ ലീവ് എടുപ്പിക്കുവോ “ഓ
പിന്നെ ഇത് കണ്ടു നിങ്ങളെന്തോരും ലീവ് ആണോ എടുത്തിരിക്കുന്നെ” ” എന്നാലും ചുവന്ന
ബ്രായിൽ നിന്നെ […]

Continue reading

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 4 [സരോജ]

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 4 Angane Oru School Vaarshikam Part 4 | Author : Saroja Previous Parts   സൂസി അതിരാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ചു ഡ്രസ് മാറുന്നതിനിടയിൽ കെട്ടിയവന്റെ ചോദ്യമാണ് സൂസിയെ ചിന്തയിൽ നിന്നു ഉണർത്തിയത്. ” കുറെ നേരമായല്ലോ ബ്രായും ഇട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു രാവിലെ തന്നെ ലീവ് എടുപ്പിക്കുവോ “ഓ പിന്നെ ഇത് കണ്ടു നിങ്ങളെന്തോരും ലീവ് ആണോ എടുത്തിരിക്കുന്നെ” ” എന്നാലും ചുവന്ന ബ്രായിൽ നിന്നെ […]

Continue reading

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 3 [സരോജ]

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 3 Angane Oru School Vaarshikam Part 3 | Author : Saroja
Previous Parts   അകത്തു വന്നു ഡ്രസ് മാറുന്ന സുജയെ നോക്കി കുറച്ചു നേരമായി
നിൽക്കുന്ന വീണ ഒടുവിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞു ” എന്ന സുജ ടീച്ചേറെ മുഖം വല്ലാതെ
ഇരിക്കുന്നെ” “ഓ ഭയങ്കര മഴ അല്ലെ മുഴുവൻ നനഞ്ഞു അതാ” ” സച്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ട് പയ്യൻ” ”
അതെന്ന വീണ ടീച്ചേറെ അങ്ങനെ […]

Continue reading

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 3 [സരോജ]

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 3 Angane Oru School Vaarshikam Part 3 | Author : Saroja Previous Parts   അകത്തു വന്നു ഡ്രസ് മാറുന്ന സുജയെ നോക്കി കുറച്ചു നേരമായി നിൽക്കുന്ന വീണ ഒടുവിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞു ” എന്ന സുജ ടീച്ചേറെ മുഖം വല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നെ” “ഓ ഭയങ്കര മഴ അല്ലെ മുഴുവൻ നനഞ്ഞു അതാ” ” സച്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ട് പയ്യൻ” ” അതെന്ന വീണ ടീച്ചേറെ അങ്ങനെ […]

Continue reading

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 3 [സരോജ]

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 3 Angane Oru School Vaarshikam Part 3 | Author : Saroja Previous Parts   അകത്തു വന്നു ഡ്രസ് മാറുന്ന സുജയെ നോക്കി കുറച്ചു നേരമായി നിൽക്കുന്ന വീണ ഒടുവിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞു ” എന്ന സുജ ടീച്ചേറെ മുഖം വല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നെ” “ഓ ഭയങ്കര മഴ അല്ലെ മുഴുവൻ നനഞ്ഞു അതാ” ” സച്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ട് പയ്യൻ” ” അതെന്ന വീണ ടീച്ചേറെ അങ്ങനെ […]

Continue reading

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 2 [സരോജ]

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 2 Angane Oru School Vaarshikam Part 2 | Author : Saroja
Previous Parts   വീണ ടീച്ചറുടെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തെങ്കിലും സച്ചി അതു ഡിലീറ്റ്
ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ വീണ ടീച്ചർ അറിഞ്ഞില്ല എന്നു മാത്രം . വൈകിട്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ
അവന്റെ കുണ്ണപ്പാൽ പൂറിൽ നിന്ന് കഴുകി കരഞ്ഞപ്പോൾ വീണയുടെ മനസിൽ ഒരു കുളിരു വന്നു ഈ
50ആം വയസിലും തനിക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനിൽ കാമം ജനിപ്പിക്കാനായല്ലോ എന്നോർത്തു […]

Continue reading

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 2 [സരോജ]

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം 2 Angane Oru School Vaarshikam Part 2 | Author : Saroja Previous Parts   വീണ ടീച്ചറുടെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തെങ്കിലും സച്ചി അതു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ വീണ ടീച്ചർ അറിഞ്ഞില്ല എന്നു മാത്രം . വൈകിട്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കുണ്ണപ്പാൽ പൂറിൽ നിന്ന് കഴുകി കരഞ്ഞപ്പോൾ വീണയുടെ മനസിൽ ഒരു കുളിരു വന്നു ഈ 50ആം വയസിലും തനിക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനിൽ കാമം ജനിപ്പിക്കാനായല്ലോ എന്നോർത്തു […]

Continue reading

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം [സരോജ]

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം Angane Oru School Vaarshikam | Author : Saroja    
സ്കൂൾ വാർഷികം ഇങ് അടുക്കാറായതോടെ വീണ ടീച്ചറുടെ നെഞ്ചിൽ ആധി കയറി തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ
വാർഷികം കുളം ആയതിന് വേണ്ടത് കേട്ടതാണ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ നിന്ന്.ഈ തവണ അങ്ങനെ
സംഭവിക്കരുത്. എന്തു ചെയ്യും എന്നാലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വീണ ടീച്ചറുടെ അടുത്തേക്ക്
മാലാഖ പോലെ സൂസി ടീച്ചർ വന്നു പറഞ്ഞു ആ സച്ചിയെ വാർഷിക കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആക്കാൻ
. […]

Continue reading

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം [സരോജ]

അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വാർഷികം Angane Oru School Vaarshikam | Author : Saroja     സ്കൂൾ വാർഷികം ഇങ് അടുക്കാറായതോടെ വീണ ടീച്ചറുടെ നെഞ്ചിൽ ആധി കയറി തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ വാർഷികം കുളം ആയതിന് വേണ്ടത് കേട്ടതാണ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ നിന്ന്.ഈ തവണ അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. എന്തു ചെയ്യും എന്നാലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വീണ ടീച്ചറുടെ അടുത്തേക്ക് മാലാഖ പോലെ സൂസി ടീച്ചർ വന്നു പറഞ്ഞു ആ സച്ചിയെ വാർഷിക കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആക്കാൻ . […]

Continue reading