എന്‍റെ അനുഭവം പാർവതി

എന്‍റെ അനുഭവം പാർവതി Ente Anubhavam bY Parvathy   ഹായ് ഫ്രണ്ട്‌സ്, എന്റെ ജീവിതം
അനുഭവം ആക്കിയുള്ള കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻപങ്കു വായിക്കുവാന്.. ഞാൻ പാർവതി. പാറു
എന്ന് വിളിക്കും. 23 ആണ് വയസ്സ്. എന്റെ കുടുംബം ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബം ആണ്. അച്ഛനും
അമ്മയും ബാംഗ്ലൂർ ആണ്. ഞാൻ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. നാട്ടിൽ അപ്പൂപ്പനോടും
അമ്മൂമ്മയോടും ഒപ്പം ആണ് താമസം. അപ്പൂപ്പൻ പൂജാരി ആണ്.. ഇനി എന്നെ കുറിച്ച് പറയാം..
ആവശ്യത്തിന് നല്ല […]

Continue reading

എന്‍റെ അനുഭവം പാർവതി

എന്‍റെ അനുഭവം പാർവതി Ente Anubhavam bY Parvathy   ഹായ് ഫ്രണ്ട്‌സ്, എന്റെ ജീവിതം അനുഭവം ആക്കിയുള്ള കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻപങ്കു വായിക്കുവാന്.. ഞാൻ പാർവതി. പാറു എന്ന് വിളിക്കും. 23 ആണ് വയസ്സ്. എന്റെ കുടുംബം ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബം ആണ്. അച്ഛനും അമ്മയും ബാംഗ്ലൂർ ആണ്. ഞാൻ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. നാട്ടിൽ അപ്പൂപ്പനോടും അമ്മൂമ്മയോടും ഒപ്പം ആണ് താമസം. അപ്പൂപ്പൻ പൂജാരി ആണ്.. ഇനി എന്നെ കുറിച്ച് പറയാം.. ആവശ്യത്തിന് നല്ല […]

Continue reading