പ്ലമ്പറിന്റെ പമ്പ്

പ്ലമ്പറിന്റെ പമ്പ് Plumberinte Pump Author : സുധ റാണി   Hii എന്റെ പേര് സുധാറാണി.
തിരുവനതപുരത്ത് താമസിക്കുന്നു ഭർത്താവും ഒരു മകനും ആണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് .ഭർത്താവിന്
തീരെ സെക്സിൽ താല്പര്യം ഇല്ല .മകൻ ഉണ്ടായ ശേഷം എല്ലാം കുറവാണ് മകന് 9 വയസ്സ് 4 ൽ
പഠിക്കുന്നു  ഭർത്താവ് ഒരു ബാങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആണ്. എന്നെ കുറിച്ച് പറയാം ഞാൻ ഹൌസ്
വൈഫ്‌ ആണ് വലിയ മുലകളും നല്ല തുളുമ്പുന്ന ചന്തിയും എല്ലാം ഉള്ള […]

Continue reading

പ്ലമ്പറിന്റെ പമ്പ്

പ്ലമ്പറിന്റെ പമ്പ് Plumberinte Pump Author : സുധ റാണി   Hii എന്റെ പേര് സുധാറാണി. തിരുവനതപുരത്ത് താമസിക്കുന്നു ഭർത്താവും ഒരു മകനും ആണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് .ഭർത്താവിന് തീരെ സെക്സിൽ താല്പര്യം ഇല്ല .മകൻ ഉണ്ടായ ശേഷം എല്ലാം കുറവാണ് മകന് 9 വയസ്സ് 4 ൽ പഠിക്കുന്നു  ഭർത്താവ് ഒരു ബാങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആണ്. എന്നെ കുറിച്ച് പറയാം ഞാൻ ഹൌസ് വൈഫ്‌ ആണ് വലിയ മുലകളും നല്ല തുളുമ്പുന്ന ചന്തിയും എല്ലാം ഉള്ള […]

Continue reading