മുലകച്ച [സോളമൻ]

മുലകച്ച Mulakacha | Author Solaman നേരം ഉച്ചയോടെ 3 മണി……. വീടിന്റെ പുറത്തെ ചായ്‌പിൽ പൊട്ടി കിടക്കുന്ന പഴയ വാഷിംഗ്‌ മഷിനിൽ തന്റെ ഓണ സാരി അര വരെ കയറ്റി വെച്ച് കൈകുത്തി നിൽക്കുന്ന ശോഭയുടെ കൂതി തുളയിൽ ആഗ്രഹരി ആയ ആറിങ് കുണ്ണ കേറ്റി അടിക്കുകയാണ് കഥനായകൻ മനു…. ശുക്ലവും ശോഭയുടെ തീട്ടവും കൂടെ ഒരു മഞ്ഞ നിറം തന്റെ ഉറ പോലും ഇടാത്ത കുണ്ണയിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനുവിന് ഉച്ചക്ക് ഉണ്ട ഓണ സദ്യയിലെ […]

Continue reading