സ്നേഹാർദ്രം [MDV]

സ്നേഹാർദ്രം Snehaardram | Author : MDV   ചുമ്മാ എപ്പോഴോ എഴുതിയതാണ് . അലമ്പാണ് ,
സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം . •._.••´¯“•.¸¸.•“•.¸¸.•´´¯`••._.• ജിബിൻ സാറിന്റെ രോമം
നിറഞ്ഞ മാറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആർദ്ര അയാളുടെ വായിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന സിഗരറ്റിന്റെ പുക
യിലേക്ക് നോക്കി. നെഞ്ചിൽ മുഴുവനും വിയർപ്പു കണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ കാമുകന്റെ
വായിലെ സിഗരറ്റ് അവളുടെ വെളുത്തു മെലിഞ്ഞ കൈകൊണ്ട് എടുത്തു. “ഒരു പഫ് ഞാനും
എടുത്തോട്ടെ..” “എടുത്തോടി.” ആർദ്ര തലപൊക്കികൊണ്ട് ഒരു […]

Continue reading

സ്നേഹാർദ്രം [MDV]

സ്നേഹാർദ്രം Snehaardram | Author : MDV   ചുമ്മാ എപ്പോഴോ എഴുതിയതാണ് . അലമ്പാണ് , സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം . •._.••´¯“•.¸¸.•“•.¸¸.•´´¯`••._.• ജിബിൻ സാറിന്റെ രോമം നിറഞ്ഞ മാറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആർദ്ര അയാളുടെ വായിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന സിഗരറ്റിന്റെ പുക യിലേക്ക് നോക്കി. നെഞ്ചിൽ മുഴുവനും വിയർപ്പു കണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ കാമുകന്റെ വായിലെ സിഗരറ്റ് അവളുടെ വെളുത്തു മെലിഞ്ഞ കൈകൊണ്ട് എടുത്തു. “ഒരു പഫ് ഞാനും എടുത്തോട്ടെ..” “എടുത്തോടി.” ആർദ്ര തലപൊക്കികൊണ്ട് ഒരു […]

Continue reading